Ogłoszenia Syndyka Masy Upadłości

 

28.01.2015                                                                                                                                   
                                                           
                                                                    SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
                  Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A.
                               w upadłości likwidacyjnej, 40-053 Katowice, ul. Barbary 21
                                                                            ogłasza
konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki ruchomości BUDUS S.A. w upadłości likwidacyjnej
Przedmiotem sprzedaży jest: wyposażenie biurowe,  sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie wyszczególnione w załączniku do ogłoszenia.
Podstawowym kryterium przy wyborze oferty jest zaoferowana najwyższa cena netto.
Warunkiem przystąpienia do sprzedaży jest złożenie oferty osobiście w biurze Syndyka lub przesyłką pocztową – listem poleconym, w zapieczętowanej kopercie z napisem „Oferta - Budus ruchomości”  oraz wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie spółki lub na rachunek bankowy masy  upadłości  Katowickiego  Przedsiębiorstwa  Budownictwa  Przemysłowego „BUDUS”  S.A.  w upadłości likwidacyjnej w Katowicach: Alior Bank 93 2490 0005 0000 4600 5744 9718 w terminie do 11.02.2015 roku. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową o zachowaniu terminu składania oferty decyduje data wpływu do biura Syndyka(40-053 Katowice, ul. Barbary 21).
Oferta powinna zawierać:
- Szczegółowe określenie oferenta: imię nazwisko, dokładny adres  i  PESEL oferenta, a w przypadku przedsiębiorstwa: nazwę firmy, adres siedziby i NIP.
- Określenie przedmiotu nabycia.
- Oferowaną cenę nabycia netto w złotych, do której zostanie doliczony podatek od towarów i usług na zasadach określonych w odpowiednich przepisach. Cena ta nie może być niższa od ceny (netto) wywoławczej podanej w załącznikach. 
Z zastrzeżeniem uprawnień Sędziego-Komisarza, Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, w tym możliwość prowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentami, prawo  wycofania przedmiotu z konkursu, prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie oraz prawo unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyny.
Otwarcie ofert nastąpi w terminie 7 dni od upływu daty składania ofert w siedzibie sprzedającego.
O rozpatrzeniu ofert oferenci zostaną niezwłocznie powiadomieni.         
Rękojmia za wady prawne i fizyczne jest wyłączona.
Ruchomości można oglądać w dni robocze w godz. 8.00-13.00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu: 785 006 150.

28.01.2015                                                                                                                                                                                                                                            

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A.

w upadłości likwidacyjnej, 40-053 Katowice, ul. Barbary 21

ogłasza

konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki ruchomości BUDUS S.A. w upadłości likwidacyjnej

Przedmiotem sprzedaży jest: wyposażenie biurowe,  sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie wyszczególnione w załączniku do ogłoszenia.Podstawowym kryterium przy wyborze oferty jest zaoferowana najwyższa cena netto.Warunkiem przystąpienia do sprzedaży jest złożenie oferty osobiście w biurze Syndyka lub przesyłką pocztową – listem poleconym, w zapieczętowanej kopercie z napisem „Oferta - Budus ruchomości”  oraz wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie spółki lub na rachunek bankowy masy  upadłości  Katowickiego  Przedsiębiorstwa  Budownictwa  Przemysłowego „BUDUS”  S.A.  w upadłości likwidacyjnej w Katowicach: Alior Bank 93 2490 0005 0000 4600 5744 9718 w terminie do 11.02.2015 roku. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową o zachowaniu terminu składania oferty decyduje data wpływu do biura Syndyka(40-053 Katowice, ul. Barbary 21).

Oferta powinna zawierać:

- Szczegółowe określenie oferenta: imię nazwisko, dokładny adres  i  PESEL oferenta, a w przypadku przedsiębiorstwa: nazwę firmy, adres siedziby i NIP.

- Określenie przedmiotu nabycia.

- Oferowaną cenę nabycia netto w złotych, do której zostanie doliczony podatek od towarów i usług na zasadach określonych w odpowiednich przepisach. Cena ta nie może być niższa od ceny (netto) wywoławczej podanej w załącznikach. 

Z zastrzeżeniem uprawnień Sędziego-Komisarza, Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, w tym możliwość prowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentami, prawo  wycofania przedmiotu z konkursu, prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie oraz prawo unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyny.

Otwarcie ofert nastąpi w terminie 7 dni od upływu daty składania ofert w siedzibie sprzedającego.

O rozpatrzeniu ofert oferenci zostaną niezwłocznie powiadomieni.

Rękojmia za wady prawne i fizyczne jest wyłączona.

Ruchomości można oglądać w dni robocze w godz. 8.00-13.00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu: 785 006 150.

Wykaz ruchomości na dzień 28.01.15r

12.11.2014                                                                                                           

 

 

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego

BUDUS S.A. w upadłości likwidacyjnej 40-053 Katowice ul. Barbary 21

ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości

położonej w Wiśle (Cieślar – okolice ulicy Jurzyki).

 

Podstawowym kryterium przy wyborze oferenta jest wysokość zaoferowanej ceny.

Celem przetargu jest wyłonienie nabywcy określonego niżej przedmiotu sprzedaży.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa położona w Wiśle, składająca się  z działek o numerach geodezyjnych: 1693/2, 1694/2 1705/7, 1705/8, 1703, 1704, 1705/2, 5519, 1693/3, 1702/1, o łącznej powierzchni (według danych z księgi wieczystej) 3,8831 ha, objętych księgą wieczystą nr BB1C/00001257/1 Sądu Rejonowego w Cieszynie (dalej: „przedmiot sprzedaży” lub „Nieruchomość”).

Cena wywoławcza wynosi:  238 000,00 zł.

(dwieście trzydzieści osiem tysięcy złotych, 00/100) netto.

Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obwiązującej w dniu sprzedaży, o ile podatek ten będzie należny.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie przez oferenta na rachunek bankowy masy upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach w Alior Bank o numerze:  80 2490 0005 0000 4530 5220 1811 wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. kwoty 23 800,00 zł. (dwadzieścia trzy tysiące osiemset złotych, 00/100) w terminie do dnia 26.11.2014r. Za datę wpływu uważa się dzień uznania kwoty na rachunku upadłego. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia Nieruchomości.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty osobiście w Biurze Syndyka Masy Upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A. w  upadłości likwidacyjnej, 40-053 Katowice, ul. Barbary 21 lub drogą pocztową w terminie do dnia 26.11.2014r. W przypadku wysłania oferty drogą pocztową, o zachowaniu terminu składania oferty decyduje data wpływu do Biura Syndyka.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna zostać złożona w zapieczętowanej kopercie z czytelnym napisem: „OFERTA sygn.akt XGUp – 41/12/4 BUDUS – PRZETARG WISŁA”, zaadresowanej na adres Biura Syndyka (40-053 Katowice, ul. Barbary 21).

Oferta musi być podpisana i zawierać cenę kupna wyrażoną kwotowo i słownie, równą co najmniej cenie wywoławczej wskazanej w obwieszczeniu oraz powinna spełniać pozostałe wymogi formalne, tj. zawierać dane oferenta –  w przypadku przedsiębiorców: firmę i adres oferenta, odpowiednio odpis z Rejestru Przedsiębiorców KRS lub ewidencji działalności gospodarczej (względnie wydruk z CEIDG) lub odpis (względnie zaświadczenie) innego właściwego rejestru, kopia  dokumentów REGON,NIP , - w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko, adres oferenta, kserokopię dowodu osobistego, numer PESEL. Nadto każda oferta powinna zawierać numer telefonu kontaktowego  oraz  numer rachunku bankowego, na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wadium. Załącznikiem do oferty powinien być dowód wpłaty wadium, oświadczenie oferenta, że nie wszczęto przeciwko niemu postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego, oświadczenie potwierdzające, że oferent nie jest syndykiem lub sędzią-komisarzem, ani też małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem lub powinowatym w tej samej linii lub stopniu, syndyka lub sędziego-komisarza, jak również nie jest przedstawicielem upadłego, oraz oświadczenie, że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży, a także oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu przetargu.

Rozpoznanie ofert i rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w terminie siedmiu dni od upływu daty składania ofert.

Z zastrzeżeniem uprawnień Sędziego – Komisarza, Syndyk ma prawo swobodnego wyboru oferty,       a także, w dowolnym momencie, do odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia w całości lub w części bez podania przyczyny, nadto Syndyk ma prawo w dowolnym momencie do unieważnienia wyniku przetargu lub odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny

Wadium wniesione przez oferentów, których oferta nie została wybrana podlega zwrotowi bez odsetek w terminie siedmiu dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wszystkie koszty związane z nabyciem Nieruchomości ponosi nabywca. Rękojmia za wady prawne i fizyczne przedmiotu sprzedaży jest wyłączona. Syndyk wskaże  kancelarię notarialną (względnie notariusza), w której zostanie zawarta stosowna umowa  sprzedaży.

Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została przyjęta, nie podlega zwrotowi (wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach) w przypadku nie zawarcia przez tegoż oferenta umowy sprzedaży Nieruchomości (oferent uchyla się od jej zawarcia) lub w przypadku nie uiszczenia przez tegoż oferenta ceny sprzedaży w terminie określonym w Regulaminie przetargu.                                                                                                                          

Ze stanem prawnym przedmiotu sprzedaży, jego opisem i oszacowaniem wraz z dokumentacją związaną z przedmiotem sprzedaży oraz Regulaminem przetargu, można się zapoznać i uzyskać dodatkowe informacje w Biurze Syndyka Masy Upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach pod adresem: 40-053 Katowice, ul. Barbary 21, w dni robocze w godz. 800 - 1300, tel. kontaktowy: 785 006 150.

 

12.11.2014                                                                                                                                          

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego

BUDUS S.A. w upadłości likwidacyjnej 40-053 Katowice ul. Barbary 21

ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości gruntowej

położonej w Mikołowie - Mokre.

 

Podstawowym kryterium przy wyborze oferenta jest wysokość zaoferowanej ceny.

Celem przetargu jest wyłonienie nabywcy określonego niżej przedmiotu sprzedaży.

Przedmiotem sprzedaży jest:

a)      nieruchomość gruntowa położona w Mikołowie-Mokre w rejonie ulicy Botanicznej, objęta księgą wieczystą nr KA1M/00062083/1 Sądu Rejonowego w Mikołowie, obejmującą działki nr 853/90, 880/82, 915/82,

b)      nieruchomość gruntowa położona w Mikołowie-Mokre w rejonie ulicy Źródlanej, objęta księgą wieczystą nr KA1M/00058690/8 Sądu Rejonowego w Mikołowie, obejmującą działki nr 933/68, 939/68, 940/68,

(dalej: „przedmiot sprzedaży” lub „Nieruchomość”).

Cena wywoławcza wynosi:  555 840,00 zł.

(pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset czterdzieści złotych, 00/100) netto.

Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obwiązującej w dniu sprzedaży, o ile podatek ten będzie należny.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie przez oferenta na rachunek bankowy masy upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach w Alior Bank o numerze:  80 2490 0005 0000 4530 5220 1811 wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. kwoty 55 584,00 zł. (pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery złote, 00/100) w terminie do dnia 26.11.2014r. Za datę wpływu uważa się dzień uznania kwoty na rachunku upadłego. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia Nieruchomości.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty osobiście w Biurze Syndyka Masy Upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A. w  upadłości likwidacyjnej, 40-053 Katowice, ul. Barbary 21 lub drogą pocztową w terminie do dnia 26.11.2014r. W przypadku wysłania oferty drogą pocztową, o zachowaniu terminu składania oferty decyduje data wpływu do Biura Syndyka.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna zostać złożona w zapieczętowanej kopercie z czytelnym napisem: „OFERTA sygn.akt XGUp – 41/12/4 BUDUS – PRZETARG MIKOŁÓW”, zaadresowanej na adres Biura Syndyka (40-053 Katowice, ul. Barbary 21).

Oferta musi być podpisana i zawierać cenę kupna wyrażoną kwotowo i słownie, równą co najmniej cenie wywoławczej wskazanej w obwieszczeniu oraz powinna spełniać pozostałe wymogi formalne, tj. zawierać dane oferenta –  w przypadku przedsiębiorców: firmę i adres oferenta, odpowiednio odpis z Rejestru Przedsiębiorców KRS lub ewidencji działalności gospodarczej (względnie wydruk z CEIDG) lub odpis (względnie zaświadczenie) innego właściwego rejestru, kopia  dokumentów REGON,NIP , - w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko, adres oferenta, kserokopię dowodu osobistego, numer PESEL. Nadto każda oferta powinna zawierać numer telefonu kontaktowego  oraz  numer rachunku bankowego, na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wadium. Załącznikiem do oferty powinien być dowód wpłaty wadium, oświadczenie oferenta, że nie wszczęto przeciwko niemu postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego, oświadczenie potwierdzające, że oferent nie jest syndykiem lub sędzią-komisarzem, ani też małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem lub powinowatym w tej samej linii lub stopniu, syndyka lub sędziego-komisarza, jak również nie jest przedstawicielem upadłego, oraz oświadczenie, że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży, a także oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu przetargu.

Rozpoznanie ofert i rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w terminie siedmiu dni od upływu daty składania ofert.

Z zastrzeżeniem uprawnień Sędziego – Komisarza, Syndyk ma prawo swobodnego wyboru oferty,       a także, w dowolnym momencie, do odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia w całości lub w części bez podania przyczyny, nadto Syndyk ma prawo w dowolnym momencie do unieważnienia wyniku przetargu lub odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny

Wadium wniesione przez oferentów, których oferta nie została wybrana podlega zwrotowi bez odsetek w terminie siedmiu dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wszystkie koszty związane z nabyciem Nieruchomości ponosi nabywca. Rękojmia za wady prawne i fizyczne przedmiotu sprzedaży jest wyłączona. Syndyk wskaże  kancelarię notarialną (względnie notariusza), w której zostanie zawarta stosowna umowa  sprzedaży.

Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została przyjęta, nie podlega zwrotowi (wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach) w przypadku nie zawarcia przez tegoż oferenta umowy sprzedaży Nieruchomości (oferent uchyla się od jej zawarcia) lub w przypadku nie uiszczenia przez tegoż oferenta ceny sprzedaży w terminie określonym w Regulaminie przetargu.                                                                                                                           

Ze stanem prawnym przedmiotu sprzedaży, jego opisem i oszacowaniem wraz z dokumentacją związaną z przedmiotem sprzedaży oraz Regulaminem przetargu, można się zapoznać i uzyskać dodatkowe informacje w Biurze Syndyka Masy Upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach pod adresem: 40-053 Katowice, ul. Barbary 21, w dni robocze w godz. 800 - 1300, tel. kontaktowy: 785 006 150

 

12.11.2014                                                                                                                       

                                                                                                            

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego

„BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej

40-053 Katowice, ul. Barbary 21

ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Katowicach u zbiegu ulic św. Pawła i Górniczej

 

Podstawowym kryterium przy wyborze oferenta jest wysokość zaoferowanej ceny.

Celem przetargu jest  wyłonienie nabywcy określonego niżej  przedmiotu sprzedaży.

Przedmiotem sprzedaży  jest  prawo wieczystego użytkowania nieruchomości obejmującej działkę o numerze 135/19, o powierzchni 0,0772 ha, objętej księgą wieczystą nr KA1K/00127731/1 Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach, położonej w Katowicach u zbiegu ulic św. Pawła i Górniczej (dalej: „przedmiot sprzedaży” lub „Nieruchomość”).

 

Cena wywoławcza wynosi: 65 000,00 zł.

( sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych, 00/100)netto

Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży, o ile podatek ten będzie należny.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie przez oferenta  na rachunek bankowy masy upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach w Alior Bank o numerze:  80 2490 0005 0000 4530 5220 1811 wadium w wysokości  10% ceny wywoławczej, tj. kwoty 6 500,00 zł. (sześć tysięcy pięćset  złotych, 00/100) w terminie do dnia 26.11.2014 roku. Za datę wpływu uważa się dzień uznania kwoty na rachunku upadłego. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia Nieruchomości.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty osobiście w Biurze Syndyka Masy Upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej, 40-053 Katowice, ul. Barbary 21 lub drogą pocztową w terminie do dnia 26.11.2014 roku. W przypadku wysłania oferty drogą pocztową, o zachowaniu terminu składania oferty decyduje data wpływu do Biura Syndyka.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna zostać złożona w zapieczętowanej kopercie z czytelnym napisem: „OFERTA sygn. akt XGUp – 41/12/4 BUDUS – PRZETARG KATOWICE GÓRNICZA”, zaadresowanej na adres Biura Syndyka (40-053 Katowice, ul. Barbary 21).

Oferta musi być podpisana i zawierać cenę kupna wyrażoną kwotowo i słownie, równą co najmniej cenie wywoławczej wskazanej w obwieszczeniu oraz powinna spełniać pozostałe wymogi formalne, tj. zawierać dane oferenta –  w przypadku przedsiębiorców: firmę i adres oferenta, odpowiednio odpis z Rejestru Przedsiębiorców KRS lub ewidencji działalności gospodarczej (względnie wydruk z CEIDG) lub odpis (względnie zaświadczenie) innego właściwego rejestru, kopia  dokumentów REGON,NIP , - w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko, adres oferenta, kserokopię dowodu osobistego, numer PESEL. Nadto każda oferta powinna zawierać numer telefonu kontaktowego  oraz  numer rachunku bankowego, na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wadium. Załącznikiem do oferty powinien być dowód wpłaty wadium, oświadczenie oferenta, że nie wszczęto przeciwko niemu postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego, oświadczenie potwierdzające, że oferent nie jest syndykiem lub sędzią-komisarzem, ani też małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem lub powinowatym w tej samej linii lub stopniu syndyka lub sędziego-komisarza, jak również nie jest przedstawicielem upadłego, oraz oświadczenie, że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży, a także oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu przetargu.

Rozpoznanie ofert i rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w terminie siedmiu dni od upływu daty składania ofert.

Z zastrzeżeniem uprawnień Sędziego – Komisarza, Syndyk ma prawo swobodnego wyboru oferty,       a także, w dowolnym momencie, do odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia w całości lub w części bez podania przyczyny, nadto Syndyk ma prawo w dowolnym momencie do unieważnienia wyniku przetargu lub odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny

Wadium wniesione przez oferentów, których oferta nie została wybrana podlega zwrotowi bez odsetek w terminie siedmiu dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wszystkie koszty związane z nabyciem Nieruchomości ponosi nabywca. Rękojmia za wady prawne i fizyczne przedmiotu sprzedaży jest wyłączona. Syndyk wskaże  kancelarię notarialną (względnie notariusza), w której zostanie zawarta stosowna umowa  sprzedaży.

Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została przyjęta, nie podlega zwrotowi (wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictw Przemysłowego BUDUS S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach) w przypadku nie zawarcia przez tegoż oferenta umowy sprzedaży Nieruchomości (oferent uchyla się od jej zawarcia) lub w przypadku nie uiszczenia przez tegoż oferenta ceny sprzedaży w terminie określonym w Regulaminie przetargu.                                                                                                                          

Ze stanem prawnym przedmiotu sprzedaży, jego opisem i oszacowaniem wraz z dokumentacją związaną z przedmiotem sprzedaży oraz Regulaminem przetargu, można się zapoznać i uzyskać dodatkowe informacje w Biurze Syndyka Masy Upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach pod adresem: 40-053 Katowice, ul. Barbary 21, w dni robocze w godz. 800 - 1300, tel. kontaktowy: 785 006 150

 

 

15.09.2014

Syndyk Masy Upadłości

Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego Budus S.A.
w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach

zaprasza do rokowań
wszystkich zainteresowanych nabyciem

pakietu 5 789 000 akcji na okaziciela, posiadanych przez upadłą spółkę
w BUDUS DEVELOPER S.A. z siedzibą w Katowicach, KRS nr: 0000307442

Ewentualny akces przystąpienia do rokowań należy zgłaszać
w terminie do dnia 19 września 2014 r. pod numerem telefonu 603332299,
celem ustalenia terminu rokowań

15.09.2014

Syndyk Masy Upadłości

Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego Budus S.A.
w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach

zaprasza do rokowań
wszystkich zainteresowanych nabyciem

wierzytelności w łącznej kwocie 5.125.268,56 zł (pięć milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt sześć groszy), stanowiącej sumę należności głównych, wraz z wszelkimi związanymi z tymi wierzytelnościami prawami,
jakie upadła spółka posiada względem
BUDUS DEVELOPER S.A. z siedzibą w Katowicach, KRS nr: 0000307442  

Ewentualny akces przystąpienia do rokowań należy zgłaszać
w terminie do dnia 19 września 2014 r. pod numerem telefonu 504222415,
celem ustalenia terminu rokowań

 

25.08.2014

Syndyk Masy Upadłości

Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego Budus S.A.
w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach

informuje, iż do dnia 15 września 2014 r. trwa wyprzedaż pozostałych ruchomości (zapasy magazynowe, maszyny i urządzenia).

Wszelkie informacje, dotyczące w/w ruchomości można uzyskać w dni robocze
w godz. 8.00-13.00 pod numerem telefonu 603 345 120


25.08.2014

Syndyk Masy Upadłości

Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego Budus S.A.
w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach

zaprasza do rokowań

wszystkich zainteresowanych nabyciem

pakietu 7603 udziałów udziałów, posiadanych przez upadłą spółkę
w Logocentrum Sp. z o. o. w Poznaniu

 

Ewentualny akces przystąpienia do rokowań należy zgłaszać
w terminie do dnia 29 sierpnia 2014 r. pod numerem telefonu 603332299,
celem ustalenia terminu rokowań

 

29.07.2014


SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego
„BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej
40-053 Katowice, ul. Barbary 21
ogłasza przetarg pisemny na wybór nabywcy prawa użytkowania wieczystego gruntu i budynku biurowego stanowiącego odrębną nieruchomość położonych w Katowicach przy ul. Barbary 21

Podstawowym kryterium przy wyborze oferenta jest wysokość zaoferowanej ceny.
Celem przetargu jest  wyłonienie nabywcy i sprzedaż określonego niżej przedmiotu sprzedaży.
Przedmiotem sprzedaży  jest  prawo użytkowania wieczystego  gruntu ( w użytkowaniu wieczystym do 29.06.2092r.), obejmującego działki nr  21/8 i 21/9 i budynek biurowy stanowiący odrębną nieruchomość wraz z infrastrukturą , objętych księgą wieczystą nr  KA1K/00031959/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, położonych w Katowicach, przy ulicy Barbary 21, woj. Śląskie (dalej łącznie jako: „Nieruchomość” lub „przedmiot sprzedaży”).

Cena wywoławcza wynosi: 9.840.000,00 zł. netto
( dziewięć milionów osiemset czterdzieści tysięcy złotych, 00/100)

Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej  w dniu sprzedaży, o ile podatek ten będzie należny.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie przez oferenta  na rachunek bankowy masy upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach w Alior Bank o numerze:  80 2490 0005 0000 4530 5220 1811  wadium w wysokości  10% ceny wywoławczej, tj. kwoty 984 000,00 zł. (dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych, 00/100)
w terminie do  dnia 19.08.2014 roku. Za datę wpływu uważa się uznanie kwoty na ww. rachunku.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty osobiście w Biurze Syndyka Masy Upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej,      
40-053 Katowice, ul. Barbary 21 lub drogą pocztową  w terminie do dnia  19.08.2014 roku. W przypadku wysłania oferty drogą pocztową, o zachowaniu terminu składania oferty, decyduje data wpływu do Biura Syndyka.
Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna zostać złożona w zapieczętowanej kopercie z czytelnym napisem: „OFERTA sygn. akt XGUp – 41/12/4 BUDUS – PRZETARG KATOWICE”, zaadresowanej na adres Biura Syndyka (40-053 Katowice, ul. Barbary 21).
Oferta powinna zawierać proponowaną cenę nabycia wyrażoną kwotowo i słownie, równą co najmniej cenie wywoławczej wskazanej w  niniejszym obwieszczeniu oraz powinna spełniać pozostałe wymogi formalne zawarte w „Warunkach Przetargu”, tj. zawierać:                                                                                      
A. dane oferenta: firmę lub imię i nazwisko oferenta, dokładny adres oferenta oraz numer telefonu kontaktowego,                                                                                                                                   
B. w przypadku przedsiębiorców: dokumenty dotyczące podstawy prawnej działalności gospodarczej (odpis z odpowiedniego rejestru przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej, dokumenty REGON i NIP),
C. w przypadku osób fizycznych: kserokopię dowodu osobistego, numer PESEL,                                                     
D. w przypadku osób zagranicznych:
      - oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię z właściwego rejestru przedsiębiorców wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego, wydane w okresie do trzech miesięcy przed ogłoszeniem przetargu,      
      - w przypadku oddziałów osób zagranicznych mających siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, ponadto odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, potwierdzający rejestrację oddziału,
      - w przypadku przedstawicielstw osób zagranicznych także zaświadczenie o wpisie do rejestru przedstawicielstw.
E. proponowaną cenę nabycia wyrażoną kwotowo i słownie.
F. sposób i termin zapłaty ceny nabycia.  
G. potwierdzoną podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta kserokopię dowodu wpłacenia wadium.
H. numer rachunku bankowego, na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wadium.
I. oświadczenie oferenta, że nie wszczęto przeciwko niemu postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego.
J. oświadczenie oferenta, że oferent nie jest syndykiem lub sędzią-komisarzem, ani też małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu syndyka lub sędziego-komisarza, jak również nie jest przedstawicielem upadłego.
K. oświadczenia:
      - o zapoznaniu się i akceptacji zasad „Warunków Przetargu”,
      - o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży,
      - stwierdzające, że oferent uważa się za związanego ofertą od chwili wpłacenia wadium do dnia  zawarcia umowy sprzedaży,
      - o zobowiązaniu się do opłacenia podatku od nieruchomości naliczonego od przedmiotu sprzedaży w datach płatności tego podatku oraz opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntu stanowiącego działki nr 21/8 i nr 21/9 (objęte księgą wieczystą nrKA1K/00031959/5) proporcjonalnie do czasu władania Nieruchomością przez nabywcę w danym roku,
      - o zobowiązaniu się do opłacania podatku od nieruchomości naliczonego od przedmiotu sprzedaży w datach płatności tego podatku,
W przypadku oferentów działających przez pełnomocników, dodatkowo są oni zobowiązani do złożenia dokumentu pełnomocnictwa w oryginale, określającego dokładnie zakres umocowania pełnomocnika. Pełnomocnictwo udzielone przez osoby zagraniczne powinny być przedłożone wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski, opatrzone czytelnym podpisem mocodawcy, zawierać imię, nazwisko i funkcję mocodawcy oraz muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub właściwego ze względu na siedzibę osoby zagranicznej, konsula Rzeczpospolitej Polskiej.
Oferta wraz z załącznikami, stanowiącymi jej integralną część, powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. W przypadku osób zagranicznych, wymagane jest potwierdzenie zgodności podpisu przez notariusza lub konsula Rzeczpospolitej Polskiej, właściwego ze względu na siedzibę osoby zagranicznej.
Otwarcie ofert oraz rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 4 września 2014 roku o godz. 10:30 na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy ds. Upadłościowo-Naprawczych w Katowicach przy ul. Lompy 14, sala nr 12.
Z zastrzeżeniem uprawnień Sędziego-Komisarza, Syndyk ma prawo swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia w całości lub w części bez podania przyczyny, a także ma prawo do unieważnienia wyniku przetargu lub odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny.
Wadium wniesione przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane podlega zwrotowi bez odsetek w terminie siedmiu dni od dnia wyboru oferenta (nabywcy) i jego zatwierdzenia przez Sędziego-Komisarza. Wszystkie opłaty związane z nabyciem Nieruchomości ponosi nabywca. Rękojmia za wady prawne i fizyczne Nieruchomości jest wyłączona. Syndyk wskaże kancelarię notarialną, w której zostanie zawarta stosowna umowa sprzedaży. Nieruchomość można oglądać pod podanym adresem, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnienie terminu. Ze stanem prawnym, opisem i oszacowaniem przedmiotu sprzedaży wraz z dokumentacją oraz z „Warunkami Przetargu”, można się zapoznać i uzyskać dodatkowych informacji w Biurze Syndyka Masy Upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach pod adresem: 40-053 Katowice, ul. Barbary 21, w dni robocze w godz. 8:00  - 13:00  , tel. kom. 785 006 150, 504 222 415.

29.07.2014

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego
„BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej
40-053 Katowice, ul. Barbary 21

ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości zabudowanej zespołem budynków jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie szeregowej położonej w Szczyrku,  przy ul. Wczasowej 26, działki stanowiącej drogę wewnętrzną oraz prawo użytkowania wieczystego działki stanowiącej drogę dojazdową

Podstawowym kryterium przy wyborze oferenta jest wysokość zaoferowanej ceny.Celem przetargu jest wyłonienie nabywcy i  sprzedaż określonego niżej przedmiotu sprzedaży.             
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zlokalizowana w Szczyrku przy ul. Wczasowej 26, zabudowana zespołem budynków jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie szeregowej składającej się z czternastu niewyodrębnionych lokali mieszkalnych, działka nr 2419/3 stanowiąca drogę wewnętrzną, objęte księgą wieczystą nr  BB1B/00099921/9 Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej oraz prawo użytkowania wieczystego działki nr 2419/1 stanowiącej drogę dojazdową, objęta księgą wieczystą nr BB1B/00132239/5 Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej.
Nieruchomości objęte księgą wieczystą nr BB1B/00099921/9 składają się z następujących działek gruntu:

  • nr 2419/3 o pow. 961 m2 stanowiącej drogę wewnętrzną,

  • nr 2419/10 o pow. 199 m2 zabudowanej budynkiem przy ul. Wczasowej 26A, w którym znajduje  się lokal nr 1 o pow. użytkowej 86,16 m2  wraz z przynależnym garażem o pow. użytkowej 15,50 m2  oraz lokal nr 2 o pow. użytkowej 125,77 m2 wraz z przynależnym garażem o pow. użytkowej 15,10 m2

  • nr 2419/9 o pow. 178 m2 zabudowanej budynkiem przy ul. Wczasowej 26B, w którym znajduje się lokal nr 1 o pow. użytkowej 86,75 m2 wraz z przynależnym  garażem o pow. użytkowej 15,21 m2 oraz lokal nr 2 o pow. użytkowej 125,88 m2 wraz z przynależnym garażem o pow. użytkowej 15,53 m2

  • nr 2419/8 o pow. 173 m2 zabudowanej budynkiem przy ul. Wczasowej 26C, w którym znajduje się lokal nr 1 o pow. użytkowej 86,80 m2 wraz z przynależnym garażem o pow. użytkowej 15,18 m2 oraz lokal nr 2 o pow. użytkowej 125,90 m2 wraz z przynależnym garażem o pow. użytkowej 15,02 m2

  • nr 2419/7 o pow. 174 m2 zabudowanej budynkiem przy ul. Wczasowej 26D, w którym znajduje się lokal nr 1 o pow. użytkowej 85,89 m2 wraz z przynależnym garażem o pow. użytkowej 15,33 m2  oraz lokal  nr 2 o pow. użytkowej 124,93 m2 wraz z przynależnym garażem o pow. użytkowej 15,63 m2

  • nr 2419/6 o pow. 170 m2 zabudowanej budynkiem przy ul. Wczasowej 26E, w którym znajduje się  lokal nr 1 o pow. użytkowej 86,71 m2 wraz z przynależnym garażem o pow. użytkowej 15,27 m2 oraz lokal nr 2 o pow. użytkowej 125,90 m2 wraz z przynależnym garażem o pow. użytkowej 15,15 m2

  • nr 2419/5 o pow. 177 m2 zabudowanej budynkiem przy ul. Wczasowej 26F, w którym znajduje się lokal nr 1 o pow. użytkowej 86,58 m2 wraz z przynależnym garażem o pow. użytkowej 15,23 m2 oraz lokal nr 2 o pow. użytkowej 124,40 m2 wraz z przynależnym garażem o pow. użytkowej 15,25 m2 

  • nr 2419/4 o pow. 173 m2 zabudowanej budynkiem przy ul. Wczasowej 26G, w którym znajduje się lokal nr 1 o pow. użytkowej 86,29 m2 wraz z przynależnym garażem o pow. użytkowej 15,34 m2 oraz lokal nr 2 o pow. użytkowej 124,24 m2 wraz z przynależnym garażem o pow. użytkowej 15,10 m2

Nadto, nieruchomość objęta księgą wieczysta nr BB1B/00132239/5 stanowi działkę nr 2419/1 o pow. 321 m2 (w użytkowaniu wieczystym do 11.02. 2110 r.) stanowiącą drogę dojazdową.
Ww. nieruchomości oraz prawo użytkowania wieczystego zwane są  dalej łącznie jako: „Nieruchomość” lub „przedmiot sprzedaży”.                                                  

Cena wywoławcza wynosi: 3 186 000,00 zł netto
(trzy miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych, 00/100)

Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej   w dniu sprzedaży, o ile podatek ten będzie należny.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie przez oferenta na rachunek bankowy  masy upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach w Alior Bank o numerze: 80 2490 0005 0000 4530 5220 1811 wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. kwoty 318 600,00 zł.(trzysta osiemnaście tysięcy sześćset  złotych, 00/100) w terminie do dnia 19.08.2014 roku. Za datę wpływu uważa się uznanie kwoty na ww. rachunku. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia Nieruchomości.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty osobiście w Biurze Syndyka Masy Upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej, 40-053 Katowice, ul. Barbary 21 lub  drogą pocztową  w terminie do dnia 19.08.2014 roku. W przypadku wysłania oferty drogą pocztową, o zachowaniu terminu składania oferty, decyduje data wpływu do Biura Syndyka.
Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna zostać złożona w zapieczętowanej kopercie z czytelnym napisem: „OFERTA sygn. akt XGUp – 41/12/4 BUDUS  – PRZETARG SZCZYRK”, zaadresowanej na adres Biura Syndyka (40-053 Katowice, ul. Barbary 21).                                               
Oferta musi zawierać cenę nabycia wyrażoną kwotowo i słownie, równą co najmniej cenie wywoławczej wskazanej w niniejszym obwieszczeniu oraz powinna spełniać pozostałe wymogi formalne, tj. zawierać dane oferenta -  w przypadku przedsiębiorcy: nazwę i adres firmy, odpowiednio odpis z Rejestru przedsiębiorców KRS  lub ewidencji działalności gospodarczej (względnie wydruk z CEIDG),kopia dokumentów  REGON, NIP, -  w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko, adres oferenta, kserokopię dowodu osobistego  nr  PESEL, numer telefonu  kontaktowego oraz numer rachunku bankowego, na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wadium. Załącznikiem do oferty powinien być dowód wpłaty wadium, oświadczenie oferenta, że nie wszczęto przeciwko niemu postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego, oświadczenie potwierdzające, że oferent nie jest syndykiem lub sędzią-komisarzem, ani też małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem lub powinowatym w tej samej linii lub stopniu, syndyka lub sędziego-komisarza, jak również nie jest przedstawicielem upadłego, oraz że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży.
Rozpoznanie ofert i rozstrzygniecie przetargu nastąpi w terminie 7 dni od upływu daty składania ofert.
Z zastrzeżeniem uprawnień Sędziego-Komisarza, Syndyk ma prawo swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia w całości lub w części bez podania przyczyny, a także ma prawo do unieważnienia wyniku przetargu lub odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny.
Wadium wniesione przez oferentów, których oferta nie została wybrana podlega zwrotowi bez odsetek w terminie siedmiu dni od wyboru oferty. Wszystkie opłaty związane z nabyciem Nieruchomości ponosi nabywca. Rękojmia za wady prawne i fizyczne przedmiotu sprzedaży jest  wyłączona. Syndyk wskaże kancelarię notarialną, w której zostanie zawarta stosowna umowa sprzedaży.
Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została przyjęta, w przypadku nie przystąpienia do zawarcia umowy nie podlega zwrotowi.
Ze stanem prawnym przedmiotu sprzedaży, jego opisem i oszacowaniem wraz z dokumentacją, można się zapoznać  i uzyskać dodatkowe informacje w Biurze Syndyka Masy Upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S. A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach, ul Barbary 21, w dni robocze w godz. 8:00 – 13:00, tel. kom. 785 006 150, 504 222 415.

 

24.06.2014

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego
„BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej
40-053 Katowice, ul. Barbary 21
ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz budynku stanowiącego odrębną nieruchomość zlokalizowanych    w Zielonej Górze, przy ul. Batorego 126a.


Podstawowym kryterium przy wyborze oferenta jest wysokość zaoferowanej ceny.
Celem przetargu jest wyłonienie nabywcy i zawarcie umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz budynku położonych  w Zielonej Górze, przy ul. Batorego 126a.
Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego gruntu obejmującego działkę o numerze ewidencyjnym 13/31 oraz budynek stanowiący odrębną nieruchomość, objętych księgą wieczystą nr ZG1E/00046047/1, zlokalizowanych w Zielonej Górze, przy ul. Batorego 126a (dalej łącznie jako: „Nieruchomość” lub „przedmiot sprzedaży”).

Cena wywoławcza wynosi: 1 736 000,00 zł.
(jeden milion siedemset trzydzieści sześć  tysięcy  złotych, 00/100)


Do ceny kupna doliczony zostanie podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży, o ile podatek ten będzie należny.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie przez oferenta na rachunek bankowy  masy upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach w Alior Bank o numerze: 80 2490 0005 0000 4530 5220 1811 wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. kwoty 173 600,00 zł.(sto siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset złotych, 00/100) w terminie do 08.07.2014 roku. Za datę wpływu uważa się uznanie kwoty na ww. rachunku. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia Nieruchomości.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty osobiście w Biurze Syndyka Masy Upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej, 40-053 Katowice, ul. Barbary 21 lub  drogą pocztową  w terminie do 08.07.2014 roku. W przypadku wysłania oferty drogą pocztową, o zachowaniu terminu składania oferty, decyduje data wpływu do Biura Syndyka.
Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna zostać złożona w zapieczętowanej kopercie
 z czytelnym napisem: „OFERTA sygn. akt XGUp – 41/12/4 BUDUS  – PRZETARG ZIELONA GÓRA”, zaadresowanej na adres Biura Syndyka (40-053 Katowice, ul. Barbary 21).                         
Oferta musi zawierać cenę kupna wyrażoną kwotowo i słownie, równą co najmniej cenie wywoławczej wskazanej w niniejszym obwieszczeniu oraz powinna spełniać pozostałe wymogi formalne, tj. zawierać dane oferenta
 – w przypadku przedsiębiorcy : nazwa i adres firmy, odpowiednio: odpis z Rejestru Przedsiębiorców KRS lub ewidencji działalności gospodarczej (względnie wydruk z CEIDG), kopia dokumentów REGON i NIP.
- w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko, adres oferenta, kopię dowodu osobistego, numer  PESEL, numer telefonu kontaktowego oraz numer rachunku bankowego, na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wadium.                         
Załącznikiem do oferty powinien być dowód wpłaty wadium, oświadczenie oferenta, że nie wszczęto przeciwko niemu postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego, oświadczenie potwierdzające, że oferent nie jest syndykiem lub sędzią-komisarzem, ani też małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem lub powinowatym w tej samej linii lub stopniu  syndyka lub sędziego-komisarza jak również , że oferent nie jest przedstawicielem upadłego, oraz że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży.
Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w terminie 7 dni od upływu daty składania ofert.
Z zastrzeżeniem uprawnień Sędziego-Komisarza, Syndyk ma prawo swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia w całości lub w części bez podania przyczyny, a także ma prawo do unieważnienia wyniku przetargu lub odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny.
Wadium wniesione przez oferent&oacu

Wszelkie prawa zastrzeżone, prawo do kopiowania (c) "Budus S.A". Zabrania się kopiowania częci, całości treści lub elementów strony.
Wszystkie znaki firmowe wykorzystane na stronie są wyłączną własnością ich prawnych właścicieli.