Ogłoszenia Syndyka Masy Upadłości

15.09.2014

Syndyk Masy Upadłości

Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego Budus S.A.
w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach

zaprasza do rokowań
wszystkich zainteresowanych nabyciem

pakietu 5 789 000 akcji na okaziciela, posiadanych przez upadłą spółkę
w BUDUS DEVELOPER S.A. z siedzibą w Katowicach, KRS nr: 0000307442

Ewentualny akces przystąpienia do rokowań należy zgłaszać
w terminie do dnia 19 września 2014 r. pod numerem telefonu 603332299,
celem ustalenia terminu rokowań


15.09.2014

Syndyk Masy Upadłości

Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego Budus S.A.
w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach

zaprasza do rokowań
wszystkich zainteresowanych nabyciem

wierzytelności w łącznej kwocie 5.125.268,56 zł (pięć milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt sześć groszy), stanowiącej sumę należności głównych, wraz z wszelkimi związanymi z tymi wierzytelnościami prawami,
jakie upadła spółka posiada względem
BUDUS DEVELOPER S.A. z siedzibą w Katowicach, KRS nr: 0000307442  

Ewentualny akces przystąpienia do rokowań należy zgłaszać
w terminie do dnia 19 września 2014 r. pod numerem telefonu 504222415,
celem ustalenia terminu rokowań

 

25.08.2014

Syndyk Masy Upadłości

Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego Budus S.A.
w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach

informuje, iż do dnia 15 września 2014 r. trwa wyprzedaż pozostałych ruchomości (zapasy magazynowe, maszyny i urządzenia).

Wszelkie informacje, dotyczące w/w ruchomości można uzyskać w dni robocze
w godz. 8.00-13.00 pod numerem telefonu 603 345 120


25.08.2014

Syndyk Masy Upadłości

Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego Budus S.A.
w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach

zaprasza do rokowań

wszystkich zainteresowanych nabyciem

pakietu 7603 udziałów udziałów, posiadanych przez upadłą spółkę
w Logocentrum Sp. z o. o. w Poznaniu

 

Ewentualny akces przystąpienia do rokowań należy zgłaszać
w terminie do dnia 29 sierpnia 2014 r. pod numerem telefonu 603332299,
celem ustalenia terminu rokowań

 

29.07.2014


SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego
„BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej
40-053 Katowice, ul. Barbary 21
ogłasza przetarg pisemny na wybór nabywcy prawa użytkowania wieczystego gruntu i budynku biurowego stanowiącego odrębną nieruchomość położonych w Katowicach przy ul. Barbary 21

Podstawowym kryterium przy wyborze oferenta jest wysokość zaoferowanej ceny.
Celem przetargu jest  wyłonienie nabywcy i sprzedaż określonego niżej przedmiotu sprzedaży.
Przedmiotem sprzedaży  jest  prawo użytkowania wieczystego  gruntu ( w użytkowaniu wieczystym do 29.06.2092r.), obejmującego działki nr  21/8 i 21/9 i budynek biurowy stanowiący odrębną nieruchomość wraz z infrastrukturą , objętych księgą wieczystą nr  KA1K/00031959/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, położonych w Katowicach, przy ulicy Barbary 21, woj. Śląskie (dalej łącznie jako: „Nieruchomość” lub „przedmiot sprzedaży”).

Cena wywoławcza wynosi: 9.840.000,00 zł. netto
( dziewięć milionów osiemset czterdzieści tysięcy złotych, 00/100)

Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej  w dniu sprzedaży, o ile podatek ten będzie należny.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie przez oferenta  na rachunek bankowy masy upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach w Alior Bank o numerze:  80 2490 0005 0000 4530 5220 1811  wadium w wysokości  10% ceny wywoławczej, tj. kwoty 984 000,00 zł. (dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych, 00/100)
w terminie do  dnia 19.08.2014 roku. Za datę wpływu uważa się uznanie kwoty na ww. rachunku.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty osobiście w Biurze Syndyka Masy Upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej,      
40-053 Katowice, ul. Barbary 21 lub drogą pocztową  w terminie do dnia  19.08.2014 roku. W przypadku wysłania oferty drogą pocztową, o zachowaniu terminu składania oferty, decyduje data wpływu do Biura Syndyka.
Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna zostać złożona w zapieczętowanej kopercie z czytelnym napisem: „OFERTA sygn. akt XGUp – 41/12/4 BUDUS – PRZETARG KATOWICE”, zaadresowanej na adres Biura Syndyka (40-053 Katowice, ul. Barbary 21).
Oferta powinna zawierać proponowaną cenę nabycia wyrażoną kwotowo i słownie, równą co najmniej cenie wywoławczej wskazanej w  niniejszym obwieszczeniu oraz powinna spełniać pozostałe wymogi formalne zawarte w „Warunkach Przetargu”, tj. zawierać:                                                                                      
A. dane oferenta: firmę lub imię i nazwisko oferenta, dokładny adres oferenta oraz numer telefonu kontaktowego,                                                                                                                                   
B. w przypadku przedsiębiorców: dokumenty dotyczące podstawy prawnej działalności gospodarczej (odpis z odpowiedniego rejestru przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej, dokumenty REGON i NIP),
C. w przypadku osób fizycznych: kserokopię dowodu osobistego, numer PESEL,                                                     
D. w przypadku osób zagranicznych:
      - oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię z właściwego rejestru przedsiębiorców wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego, wydane w okresie do trzech miesięcy przed ogłoszeniem przetargu,      
      - w przypadku oddziałów osób zagranicznych mających siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, ponadto odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, potwierdzający rejestrację oddziału,
      - w przypadku przedstawicielstw osób zagranicznych także zaświadczenie o wpisie do rejestru przedstawicielstw.
E. proponowaną cenę nabycia wyrażoną kwotowo i słownie.
F. sposób i termin zapłaty ceny nabycia.  
G. potwierdzoną podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta kserokopię dowodu wpłacenia wadium.
H. numer rachunku bankowego, na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wadium.
I. oświadczenie oferenta, że nie wszczęto przeciwko niemu postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego.
J. oświadczenie oferenta, że oferent nie jest syndykiem lub sędzią-komisarzem, ani też małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu syndyka lub sędziego-komisarza, jak również nie jest przedstawicielem upadłego.
K. oświadczenia:
      - o zapoznaniu się i akceptacji zasad „Warunków Przetargu”,
      - o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży,
      - stwierdzające, że oferent uważa się za związanego ofertą od chwili wpłacenia wadium do dnia  zawarcia umowy sprzedaży,
      - o zobowiązaniu się do opłacenia podatku od nieruchomości naliczonego od przedmiotu sprzedaży w datach płatności tego podatku oraz opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntu stanowiącego działki nr 21/8 i nr 21/9 (objęte księgą wieczystą nrKA1K/00031959/5) proporcjonalnie do czasu władania Nieruchomością przez nabywcę w danym roku,
      - o zobowiązaniu się do opłacania podatku od nieruchomości naliczonego od przedmiotu sprzedaży w datach płatności tego podatku,
W przypadku oferentów działających przez pełnomocników, dodatkowo są oni zobowiązani do złożenia dokumentu pełnomocnictwa w oryginale, określającego dokładnie zakres umocowania pełnomocnika. Pełnomocnictwo udzielone przez osoby zagraniczne powinny być przedłożone wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski, opatrzone czytelnym podpisem mocodawcy, zawierać imię, nazwisko i funkcję mocodawcy oraz muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub właściwego ze względu na siedzibę osoby zagranicznej, konsula Rzeczpospolitej Polskiej.
Oferta wraz z załącznikami, stanowiącymi jej integralną część, powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. W przypadku osób zagranicznych, wymagane jest potwierdzenie zgodności podpisu przez notariusza lub konsula Rzeczpospolitej Polskiej, właściwego ze względu na siedzibę osoby zagranicznej.
Otwarcie ofert oraz rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 4 września 2014 roku o godz. 10:30 na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy ds. Upadłościowo-Naprawczych w Katowicach przy ul. Lompy 14, sala nr 12.
Z zastrzeżeniem uprawnień Sędziego-Komisarza, Syndyk ma prawo swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia w całości lub w części bez podania przyczyny, a także ma prawo do unieważnienia wyniku przetargu lub odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny.
Wadium wniesione przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane podlega zwrotowi bez odsetek w terminie siedmiu dni od dnia wyboru oferenta (nabywcy) i jego zatwierdzenia przez Sędziego-Komisarza. Wszystkie opłaty związane z nabyciem Nieruchomości ponosi nabywca. Rękojmia za wady prawne i fizyczne Nieruchomości jest wyłączona. Syndyk wskaże kancelarię notarialną, w której zostanie zawarta stosowna umowa sprzedaży. Nieruchomość można oglądać pod podanym adresem, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnienie terminu. Ze stanem prawnym, opisem i oszacowaniem przedmiotu sprzedaży wraz z dokumentacją oraz z „Warunkami Przetargu”, można się zapoznać i uzyskać dodatkowych informacji w Biurze Syndyka Masy Upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach pod adresem: 40-053 Katowice, ul. Barbary 21, w dni robocze w godz. 8:00  - 13:00  , tel. kom. 785 006 150, 504 222 415.

29.07.2014

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego
„BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej
40-053 Katowice, ul. Barbary 21

ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości zabudowanej zespołem budynków jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie szeregowej położonej w Szczyrku,  przy ul. Wczasowej 26, działki stanowiącej drogę wewnętrzną oraz prawo użytkowania wieczystego działki stanowiącej drogę dojazdową

Podstawowym kryterium przy wyborze oferenta jest wysokość zaoferowanej ceny.Celem przetargu jest wyłonienie nabywcy i  sprzedaż określonego niżej przedmiotu sprzedaży.             
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zlokalizowana w Szczyrku przy ul. Wczasowej 26, zabudowana zespołem budynków jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie szeregowej składającej się z czternastu niewyodrębnionych lokali mieszkalnych, działka nr 2419/3 stanowiąca drogę wewnętrzną, objęte księgą wieczystą nr  BB1B/00099921/9 Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej oraz prawo użytkowania wieczystego działki nr 2419/1 stanowiącej drogę dojazdową, objęta księgą wieczystą nr BB1B/00132239/5 Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej.
Nieruchomości objęte księgą wieczystą nr BB1B/00099921/9 składają się z następujących działek gruntu:

  • nr 2419/3 o pow. 961 m2 stanowiącej drogę wewnętrzną,

  • nr 2419/10 o pow. 199 m2 zabudowanej budynkiem przy ul. Wczasowej 26A, w którym znajduje  się lokal nr 1 o pow. użytkowej 86,16 m2  wraz z przynależnym garażem o pow. użytkowej 15,50 m2  oraz lokal nr 2 o pow. użytkowej 125,77 m2 wraz z przynależnym garażem o pow. użytkowej 15,10 m2

  • nr 2419/9 o pow. 178 m2 zabudowanej budynkiem przy ul. Wczasowej 26B, w którym znajduje się lokal nr 1 o pow. użytkowej 86,75 m2 wraz z przynależnym  garażem o pow. użytkowej 15,21 m2 oraz lokal nr 2 o pow. użytkowej 125,88 m2 wraz z przynależnym garażem o pow. użytkowej 15,53 m2

  • nr 2419/8 o pow. 173 m2 zabudowanej budynkiem przy ul. Wczasowej 26C, w którym znajduje się lokal nr 1 o pow. użytkowej 86,80 m2 wraz z przynależnym garażem o pow. użytkowej 15,18 m2 oraz lokal nr 2 o pow. użytkowej 125,90 m2 wraz z przynależnym garażem o pow. użytkowej 15,02 m2

  • nr 2419/7 o pow. 174 m2 zabudowanej budynkiem przy ul. Wczasowej 26D, w którym znajduje się lokal nr 1 o pow. użytkowej 85,89 m2 wraz z przynależnym garażem o pow. użytkowej 15,33 m2  oraz lokal  nr 2 o pow. użytkowej 124,93 m2 wraz z przynależnym garażem o pow. użytkowej 15,63 m2

  • nr 2419/6 o pow. 170 m2 zabudowanej budynkiem przy ul. Wczasowej 26E, w którym znajduje się  lokal nr 1 o pow. użytkowej 86,71 m2 wraz z przynależnym garażem o pow. użytkowej 15,27 m2 oraz lokal nr 2 o pow. użytkowej 125,90 m2 wraz z przynależnym garażem o pow. użytkowej 15,15 m2

  • nr 2419/5 o pow. 177 m2 zabudowanej budynkiem przy ul. Wczasowej 26F, w którym znajduje się lokal nr 1 o pow. użytkowej 86,58 m2 wraz z przynależnym garażem o pow. użytkowej 15,23 m2 oraz lokal nr 2 o pow. użytkowej 124,40 m2 wraz z przynależnym garażem o pow. użytkowej 15,25 m2 

  • nr 2419/4 o pow. 173 m2 zabudowanej budynkiem przy ul. Wczasowej 26G, w którym znajduje się lokal nr 1 o pow. użytkowej 86,29 m2 wraz z przynależnym garażem o pow. użytkowej 15,34 m2 oraz lokal nr 2 o pow. użytkowej 124,24 m2 wraz z przynależnym garażem o pow. użytkowej 15,10 m2

Nadto, nieruchomość objęta księgą wieczysta nr BB1B/00132239/5 stanowi działkę nr 2419/1 o pow. 321 m2 (w użytkowaniu wieczystym do 11.02. 2110 r.) stanowiącą drogę dojazdową.
Ww. nieruchomości oraz prawo użytkowania wieczystego zwane są  dalej łącznie jako: „Nieruchomość” lub „przedmiot sprzedaży”.                                                  

Cena wywoławcza wynosi: 3 186 000,00 zł netto
(trzy miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych, 00/100)

Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej   w dniu sprzedaży, o ile podatek ten będzie należny.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie przez oferenta na rachunek bankowy  masy upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach w Alior Bank o numerze: 80 2490 0005 0000 4530 5220 1811 wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. kwoty 318 600,00 zł.(trzysta osiemnaście tysięcy sześćset  złotych, 00/100) w terminie do dnia 19.08.2014 roku. Za datę wpływu uważa się uznanie kwoty na ww. rachunku. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia Nieruchomości.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty osobiście w Biurze Syndyka Masy Upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej, 40-053 Katowice, ul. Barbary 21 lub  drogą pocztową  w terminie do dnia 19.08.2014 roku. W przypadku wysłania oferty drogą pocztową, o zachowaniu terminu składania oferty, decyduje data wpływu do Biura Syndyka.
Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna zostać złożona w zapieczętowanej kopercie z czytelnym napisem: „OFERTA sygn. akt XGUp – 41/12/4 BUDUS  – PRZETARG SZCZYRK”, zaadresowanej na adres Biura Syndyka (40-053 Katowice, ul. Barbary 21).                                               
Oferta musi zawierać cenę nabycia wyrażoną kwotowo i słownie, równą co najmniej cenie wywoławczej wskazanej w niniejszym obwieszczeniu oraz powinna spełniać pozostałe wymogi formalne, tj. zawierać dane oferenta -  w przypadku przedsiębiorcy: nazwę i adres firmy, odpowiednio odpis z Rejestru przedsiębiorców KRS  lub ewidencji działalności gospodarczej (względnie wydruk z CEIDG),kopia dokumentów  REGON, NIP, -  w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko, adres oferenta, kserokopię dowodu osobistego  nr  PESEL, numer telefonu  kontaktowego oraz numer rachunku bankowego, na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wadium. Załącznikiem do oferty powinien być dowód wpłaty wadium, oświadczenie oferenta, że nie wszczęto przeciwko niemu postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego, oświadczenie potwierdzające, że oferent nie jest syndykiem lub sędzią-komisarzem, ani też małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem lub powinowatym w tej samej linii lub stopniu, syndyka lub sędziego-komisarza, jak również nie jest przedstawicielem upadłego, oraz że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży.
Rozpoznanie ofert i rozstrzygniecie przetargu nastąpi w terminie 7 dni od upływu daty składania ofert.
Z zastrzeżeniem uprawnień Sędziego-Komisarza, Syndyk ma prawo swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia w całości lub w części bez podania przyczyny, a także ma prawo do unieważnienia wyniku przetargu lub odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny.
Wadium wniesione przez oferentów, których oferta nie została wybrana podlega zwrotowi bez odsetek w terminie siedmiu dni od wyboru oferty. Wszystkie opłaty związane z nabyciem Nieruchomości ponosi nabywca. Rękojmia za wady prawne i fizyczne przedmiotu sprzedaży jest  wyłączona. Syndyk wskaże kancelarię notarialną, w której zostanie zawarta stosowna umowa sprzedaży.
Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została przyjęta, w przypadku nie przystąpienia do zawarcia umowy nie podlega zwrotowi.
Ze stanem prawnym przedmiotu sprzedaży, jego opisem i oszacowaniem wraz z dokumentacją, można się zapoznać  i uzyskać dodatkowe informacje w Biurze Syndyka Masy Upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S. A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach, ul Barbary 21, w dni robocze w godz. 8:00 – 13:00, tel. kom. 785 006 150, 504 222 415.

 

24.06.2014

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego
„BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej
40-053 Katowice, ul. Barbary 21
ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz budynku stanowiącego odrębną nieruchomość zlokalizowanych    w Zielonej Górze, przy ul. Batorego 126a.


Podstawowym kryterium przy wyborze oferenta jest wysokość zaoferowanej ceny.
Celem przetargu jest wyłonienie nabywcy i zawarcie umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz budynku położonych  w Zielonej Górze, przy ul. Batorego 126a.
Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego gruntu obejmującego działkę o numerze ewidencyjnym 13/31 oraz budynek stanowiący odrębną nieruchomość, objętych księgą wieczystą nr ZG1E/00046047/1, zlokalizowanych w Zielonej Górze, przy ul. Batorego 126a (dalej łącznie jako: „Nieruchomość” lub „przedmiot sprzedaży”).

Cena wywoławcza wynosi: 1 736 000,00 zł.
(jeden milion siedemset trzydzieści sześć  tysięcy  złotych, 00/100)


Do ceny kupna doliczony zostanie podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży, o ile podatek ten będzie należny.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie przez oferenta na rachunek bankowy  masy upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach w Alior Bank o numerze: 80 2490 0005 0000 4530 5220 1811 wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. kwoty 173 600,00 zł.(sto siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset złotych, 00/100) w terminie do 08.07.2014 roku. Za datę wpływu uważa się uznanie kwoty na ww. rachunku. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia Nieruchomości.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty osobiście w Biurze Syndyka Masy Upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej, 40-053 Katowice, ul. Barbary 21 lub  drogą pocztową  w terminie do 08.07.2014 roku. W przypadku wysłania oferty drogą pocztową, o zachowaniu terminu składania oferty, decyduje data wpływu do Biura Syndyka.
Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna zostać złożona w zapieczętowanej kopercie
 z czytelnym napisem: „OFERTA sygn. akt XGUp – 41/12/4 BUDUS  – PRZETARG ZIELONA GÓRA”, zaadresowanej na adres Biura Syndyka (40-053 Katowice, ul. Barbary 21).                         
Oferta musi zawierać cenę kupna wyrażoną kwotowo i słownie, równą co najmniej cenie wywoławczej wskazanej w niniejszym obwieszczeniu oraz powinna spełniać pozostałe wymogi formalne, tj. zawierać dane oferenta
 – w przypadku przedsiębiorcy : nazwa i adres firmy, odpowiednio: odpis z Rejestru Przedsiębiorców KRS lub ewidencji działalności gospodarczej (względnie wydruk z CEIDG), kopia dokumentów REGON i NIP.
- w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko, adres oferenta, kopię dowodu osobistego, numer  PESEL, numer telefonu kontaktowego oraz numer rachunku bankowego, na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wadium.                         
Załącznikiem do oferty powinien być dowód wpłaty wadium, oświadczenie oferenta, że nie wszczęto przeciwko niemu postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego, oświadczenie potwierdzające, że oferent nie jest syndykiem lub sędzią-komisarzem, ani też małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem lub powinowatym w tej samej linii lub stopniu  syndyka lub sędziego-komisarza jak również , że oferent nie jest przedstawicielem upadłego, oraz że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży.
Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w terminie 7 dni od upływu daty składania ofert.
Z zastrzeżeniem uprawnień Sędziego-Komisarza, Syndyk ma prawo swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia w całości lub w części bez podania przyczyny, a także ma prawo do unieważnienia wyniku przetargu lub odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny.
Wadium wniesione przez oferentów, których oferta nie została wybrana podlega zwrotowi bez odsetek w terminie siedmiu dni od wyboru oferty.  Wszystkie opłaty związane z nabyciem Nieruchomości ponosi nabywca. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została przyjęta, w przypadku nie przystąpienia przez oferenta do zawarcia umowy nie podlega zwrotowi. Rękojmia za wady prawne i fizyczne jest  wyłączona. Syndyk wskaże kancelarię notarialną, w której zostanie zawarta stosowna umowa sprzedaży.
Ze stanem prawnym przedmiotu sprzedaży, jego opisem i oszacowaniem  wraz z dokumentacją, można się zapoznać  i uzyskać dodatkowe informacje w Biurze Syndyka Masy Upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S. A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach, ul Barbary 21, w dni robocze w godz. 8:00 – 13:00, tel. kom. 785 006 150,kom. 504 222 415


06.05.2014


SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A.
w upadłości likwidacyjnej, 40-053 Katowice, ul. Barbary 21
ogłasza
konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki ruchomości BUDUS S.A. w upadłości likwidacyjnej.


Przedmiotem sprzedaży jest: wyposażenie biurowe,  sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie wyszczególnione w załączniku do ogłoszenia.
Podstawowym kryterium przy wyborze oferty jest zaoferowana najwyższa cena netto.
Warunkiem przystąpienia do sprzedaży jest złożenie oferty osobiście w biurze Syndyka lub przesyłką pocztową – listem poleconym, w zapieczętowanej kopercie z napisem  „Oferta  - Budus ruchomości”  oraz wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie spółki lub na rachunek bankowy masy upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej w Katowicach : Alior Bank 93 2490 0005 0000 4600 5744 9718 w terminie do 16.05.2014 roku. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową o zachowaniu terminu składania oferty decyduje data wpływu do biura Syndyka(40-053 Katowice, ul. Barbary 21).
Oferta powinna zawierać:

- Szczegółowe określenie oferenta: imię nazwisko, dokładny adres  i  PESEL oferenta, a w przypadku przedsiębiorstwa: nazwę firmy, adres siedziby i NIP.
- Określenie przedmiotu nabycia.
- Oferowaną cenę nabycia netto w złotych, do której zostanie doliczony podatek od towarów i usług na zasadach określonych w odpowiednich przepisach. Cena ta nie może być niższa od ceny (netto) wywoławczej podanej w załącznikach.
Z zastrzeżeniem uprawnień Sędziego-Komisarza, Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, w tym możliwość prowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentami, prawo  wycofania przedmiotu z konkursu, prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie oraz prawo unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyny.
Otwarcie ofert nastąpi w terminie 7 dni od upływu daty składania ofert w siedzibie sprzedającego.
O rozpatrzeniu ofert oferenci zostaną niezwłocznie powiadomieni.         
Rękojmia za wady prawne i fizyczne jest wyłączona.
Ruchomości można oglądać w dni robocze w godz. 8:00-13:00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonicznym: kom. 785 006 150.

Załącznik:
Wykaz ruchomości 06.05.2014

 

14.04.2014

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A.
w upadłości likwidacyjnej, 40-053 Katowice, ul. Barbary 21


na podstawie §7 ust. 4 Warunków Przetargu unieważnia w całości ogłoszony w dniu 18 marca 2014r. przetarg pisemny na wybór nabywcy prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Barbary 21. Jednocześnie Syndyk informuje, iż termin następnego przetargu dotyczącego ww. składnika majątku upadłej spółki będzie podany do publicznej wiadomości.

 

28.03.2014

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A.
w upadłości likwidacyjnej, 40-053 Katowice, ul. Barbary 21
ogłasza

konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki ruchomości BUDUS S.A. w upadłości likwidacyjnej po obniżonej cenie, w stosunku do ceny wynikającej z oszacowania (wyprzedaż)


Przedmiotem sprzedaży są: maszyny i urządzenia, zapasy magazynowe,  wyszczególnione w załącznikach do ogłoszenia.
Podstawowym kryterium przy wyborze oferty jest zaoferowana najwyższa cena netto.
Warunkiem przystąpienia do sprzedaży jest złożenie oferty osobiście w biurze Syndyka lub przesyłką pocztową – listem poleconym, w zapieczętowanej kopercie z napisem  „Wyprzedaż - ruchomości”  oraz wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie spółki lub na rachunek bankowy masy upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej w Katowicach : Alior Bank 93 2490 0005 0000 4600 5744 9718 w terminie do 11.04.2014 roku. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową o zachowaniu terminu składania oferty decyduje data wpływu do biura Syndyka (40-053 Katowice, ul. Barbary 21).
Oferta powinna zawierać:
- Szczegółowe określenie oferenta: imię nazwisko, dokładny adres  i  PESEL oferenta, a w przypadku przedsiębiorstwa: nazwę firmy, adres siedziby i NIP.
- Określenie przedmiotu nabycia.
- Oferowaną cenę nabycia netto w złotych, do której zostanie doliczony podatek od towarów i usług na zasadach określonych w odpowiednich przepisach. Cena ta nie może być niższa od ceny (netto) wywoławczej podanej w załącznikach.
Z zastrzeżeniem uprawnień Sędziego-Komisarza, Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, w tym możliwość prowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentami, prawo  wycofania przedmiotu z konkursu, prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie oraz prawo unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyny.
Otwarcie ofert nastąpi w terminie 7 dni od upływu daty składania ofert w siedzibie sprzedającego.
O rozpatrzeniu ofert oferenci zostaną niezwłocznie powiadomieni.        
Rękojmia za wady prawne i fizyczne jest wyłączona.
Ruchomości można oglądać w dni robocze w godz. 8:00-13:00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonicznym: kom. 785 006 150, kom. 515 117 433.

Załączniki:
Maszyny i urządzenia

Zapasy magazynowe

 

18.03.2014

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A. w upadłości likwidacyjnej
40-053 Katowice, ul. Barbary 21

ogłasza konkurs ofert na sprzedaż pakietu 40 sztuk akcji imiennych, posiadanych przez upadłą spółkę 
w „Konsorcjum Autostrada Śląsk” S.A. z siedzibą w Katowicach

cena wywoławcza wynosi – 5 866,20 zł
(pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć złotych, 20/100)

Podstawowym kryterium przy wyborze oferenta jest wysokość zaoferowanej ceny.
Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest złożenie oferty osobiście lub przesyłką pocztową - listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „Konkurs Ofert AKCJE” w Biurze Syndyka Masy Upadłości w Katowicach ul. Barbary 21 oraz wpłacenie wadium w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych, 00/100) w kasie spółki lub na rachunek bankowy w: Alior Bank 93 2490 0005 0000 4600 5744 9718 w terminie do dnia 1 kwietnia 2014 r. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową, o zachowaniu terminu złożenia oferty, decyduje data wpływu do Biura Syndyka.
Rozpoznanie ofert nastąpi w ciągu 7 dni od upływu daty składania ofert w siedzibie spółki.
Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.
Ze stanem prawnym, opisem i oszacowaniem przedmiotu sprzedaży można zapoznać się, jak również uzyskać dodatkowe informacje w Biurze Syndyka K.P.B.P. BUDUS S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach, ul. Barbary 21, w dni robocze w godz. 9:00-14:00, tel. 603332299                                            

 

18.03.2014                                                                                                   

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego
„BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej
40-053 Katowice, ul. Barbary 21
ogłasza przetarg pisemny na wybór nabywcy prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Barbary 21


Podstawowym kryterium przy wyborze oferenta jest wysokość zaoferowanej ceny.
Celem przetargu jest  wyłonienie nabywcy Nieruchomości.
Przedmiotem sprzedaży  jest  prawo użytkowania wieczystego  gruntu ( w użytkowaniu wieczystym do 29.06.2092r.), obejmującego działki nr  21/8 i 21/9 o łącznej powierzchni  4 333 m2 i budynek biurowy stanowiący odrębną nieruchomość wraz z infrastrukturą , objętych księgą wieczystą nr  KA1K/00031959/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, położonych w Katowicach, przy ulicy Barbary 21, woj. Śląskie.

Cena wywoławcza wynosi: 10.000.000,00 zł
(dziesięć milionów złotych, 00/100)

Do ceny kupna doliczony zostanie podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej  w dniu sprzedaży, o ile podatek ten będzie należny.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie przez oferenta  na rachunek bankowy masy upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach w Alior Bank o numerze:  93 2490 0005 0000 4600 5744 9718 wadium w wysokości  10% ceny wywoławczej, tj. kwoty 1 000 000,00 zł (jeden milion złotych, 00/100) w terminie do  dnia 17.04.2014 roku. Za datę wpływu uważa się uznanie kwoty na rachunku upadłego.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty osobiście w Biurze Syndyka Masy Upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej, 40-053 Katowice, ul. Barbary 21 lub drogą pocztową – listem poleconym za potwierdzeniem odbioru w terminie do dnia  17.04.2014 roku. W przypadku wysłania oferty drogą pocztową, o zachowaniu terminu składania oferty, decyduje data wpływu do Biura Syndyka.
Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna zostać złożona w zapieczętowanej kopercie z czytelnym napisem: „OFERTA sygn. akt XGUp – 41/12/4 BUDUS – PRZETARG KATOWICE ”, zaadresowanej na adres biura Syndyka (40-053 Katowice, ul. Barbary 21).
Oferta powinna zawierać cenę nabycia wyrażoną kwotowo i słownie, równą co najmniej cenie wywoławczej wskazanej w obwieszczeniu, sposób i termin zapłaty ceny nabycia oraz spełniać pozostałe wymogi formalne zawarte w „Warunkach Przetargu”, tj. zawierać dane oferenta: -  firmę lub imię i nazwisko oferenta, adres oferenta, telefon kontaktowy oraz nr rachunku bankowego, na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wadium,                                                                                                     -  w przypadku przedsiębiorców: dokumenty dotyczące podstawy prawnej działalności gospodarczej (odpis z odpowiedniego rejestru przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej, dokumenty REGON,NIP)
- w przypadku osoby fizycznej: kserokopię dowodu osobistego, numer PESEL,
- w przypadku osób zagranicznych:  oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię z właściwego rejestru przedsiębiorców wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego, wydane w okresie do trzech miesięcy przed ogłoszeniem przetargu,
- w przypadku oddziałów osób zagranicznych mających siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, ponadto odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, potwierdzający rejestrację oddziału,
- w przypadku przedstawicielstw osób zagranicznych także zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorstw.
 Załącznikiem do oferty powinien być dowód wpłaty wadium oraz oświadczenie oferenta, że zapoznał się i akceptuje zasady zawarte w „Warunkach Przetargu” , jak również oświadczenia:
- o nie wszczęciu przeciwko niemu postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego,
- oferent nie jest syndykiem lub sędzią-komisarzem, ani też małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem lub powinowatym w tej samej linii lub stopniu, syndyka lub sędziego-komisarza jak również, że oferent nie jest przedstawicielem upadłego,
- oferent  zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży i uważa się za związanego ofertą od chwili wpłacenia wadium do dnia zawarcia umowy sprzedaży oraz zobowiązuje się do opłacenia podatku od nieruchomości naliczonego od przedmiotu sprzedaży proporcjonalnie do czasu władania Nieruchomością przez nabywcę w danym roku.
Otwarcie ofert oraz rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 24 kwietnia 2014 roku o godz. 14:00 na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy ds. Upadłościowo-Naprawczych w Katowicach przy ul. Lompy 14, sala 12.
Z zastrzeżeniem uprawnień Sędziego-Komisarza, Syndyk ma prawo swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia w całości lub w części bez podania przyczyny, a także ma prawo do unieważnienia wyniku przetargu lub odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny.
Wadium wniesione przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane podlega zwrotowi bez odsetek w terminie siedmiu dni od zatwierdzenia oferenta (nabywcy) przez Sędziego-Komisarza. Wszystkie opłaty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca. Rękojmia za wady prawne i fizyczne Nieruchomości jest wyłączona. Nieruchomość można oglądać pod podanym adresem, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnienie terminu. Ze stanem prawnym, opisem i oszacowaniem przedmiotu sprzedaży wraz z dokumentacją oraz z „Warunkami Przetargu”, można się zapoznać i uzyskać dodatkowych informacji w Biurze Syndyka Masy Upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach pod adresem: 40-053 Katowice, ul. Barbary 21, w dni robocze w godz. 8:00  - 13:00  , tel. kom. 785 006 150, 504 222 415.

25.02.2014

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego
„BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej
40-053 Katowice, ul. Barbary 21
ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości zabudowanej zespołem budynków jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie szeregowej położonej
         w Szczyrku,  przy ul. Wczasowej 26, działki stanowiącej drogę wewnętrzną oraz
prawo użytkowania wieczystego działki stanowiącej drogę dojazdową

Podstawowym kryterium przy wyborze oferenta jest wysokość zaoferowanej ceny.
Celem przetargu jest wyłonienie nabywcy i zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości położonej w Szczyrku przy ul. Wczasowej 26 .
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zabudowana zespołem budynków jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie szeregowej, położonej w Szczyrku, przy ul. Wczasowej 26, działka nr 2419/3 stanowiąca drogę wewnętrzną, objęte księgą wieczystą nr  BB1B/00099921/9 Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej oraz prawo użytkowania wieczystego działki nr 2419/1 stanowiącej drogę dojazdową, objętej księgą wieczystą nr BB1B/00132239/5 Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej.Nieruchomość objęta księgą wieczystą nr BB1B/00099921/9 składa się z działek gruntu:
•  nr 2419/3 o pow. 961 m2 stanowiącej drogę wewnętrzną,
•  nr 2419/10 o pow. 199 m2 zabudowanej budynkiem przy ul. Wczasowej 26A, w którym znajduje  się lokal nr 1 o pow. użytkowej 86,16 m2  wraz z przynależnym garażem o pow. użytkowej 15,50 m2  oraz lokal nr 2 o pow. użytkowej 125,77 m2 wraz z przynależnym garażem o pow. użytkowej 15,10 m2
•  nr 2419/9 o pow. 178 m2 zabudowanej budynkiem przy ul. Wczasowej 26B, w którym znajduje się lokal nr 1 o pow. użytkowej 86,75 m2 wraz z przynależnym  garażem o pow. użytkowej 15,21 m2 oraz lokal nr 2 o pow. użytkowej 125,88 m2 wraz z przynależnym garażem o pow. użytkowej 15,53 m2
•  nr 2419/8 o pow. 173 m2 zabudowanej budynkiem przy ul. Wczasowej 26C, w którym znajduje się lokal nr 1 o pow. użytkowej 86,80 m2 wraz z przynależnym garażem o pow. użytkowej 15,18 m2 oraz lokal nr 2 o pow. użytkowej 125,90 m2 wraz z przynależnym garażem o pow. użytkowej 15,02 m2
•  nr 2419/7 o pow. 174 m2 zabudowanej budynkiem przy ul. Wczasowej 26D, w którym znajduje się
lokal nr 1 o pow. użytkowej 85,89 m2 wraz z przynależnym garażem o pow. użytkowej 15,33 m2  oraz
lokal  nr 2 o pow. użytkowej 124,93 m2 wraz z przynależnym garażem o pow. użytkowej 15,63 m2
•  nr 2419/6 o pow. 170 m2 zabudowanej budynkiem przy ul. Wczasowej 26E, w którym znajduje się  lokal nr 1 o pow. użytkowej 86,71 m2 wraz z przynależnym garażem o pow. użytkowej 15,27 m2 oraz lokal nr 2 o pow. użytkowej 125,90 m2 wraz z przynależnym garażem o pow. użytkowej 15,15 m2
•  nr 2419/5 o pow. 177 m2 zabudowanej budynkiem przy ul. Wczasowej 26F, w którym znajduje się
lokal nr 1 o pow. użytkowej 86,58 m2 wraz z przynależnym garażem o pow. użytkowej 15,23 m2 oraz
lokal nr 2 o pow. użytkowej 124,40 m2 wraz z przynależnym garażem o pow. użytkowej 15,25 m2  
•  nr 2419/4 o pow. 173 m2 zabudowanej budynkiem przy ul. Wczasowej 26G, w którym znajduje się lokal nr 1 o pow. użytkowej 86,29 m2 wraz z przynależnym garażem o pow. użytkowej 15,34 m2 oraz lokal nr 2 o pow. użytkowej 124,24 m2 wraz z przynależnym garażem o pow. użytkowej 15,10 m2
Nieruchomość objęta księgą wieczysta nr BB1B/00132239/5 stanowi działkę nr 2419/1 o pow. 321 m2 w użytkowaniu wieczystym do 11.02. 2110 r. stanowiąca drogę dojazdową.

Cena wywoławcza wynosi: 3 848 000,00 zł
(trzy miliony osiemset czterdzieści osiem tysięcy złotych, 00/100)

Do ceny kupna doliczony zostanie podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej    w dniu sprzedaży, o ile podatek ten będzie należny.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie przez oferenta na rachunek bankowy  masy upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach w Alior Bank o numerze: 80 2490 0005 0000 4530 5220 1811 wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. kwoty 384 800,00 zł (trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset  złotych, 00/100) w terminie do dnia 11.03.2014 r. Za datę wpływu uważa się uznanie kwoty na rachunku upadłego. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty osobiście w Biurze Syndyka Masy Upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej, 40-053 Katowice, ul. Barbary 21 lub  drogą pocztową - listem poleconym za potwierdzeniem odbioru w terminie do 11.03.2014 r. W przypadku wysłania oferty drogą pocztową, o zachowaniu terminu składania oferty, decyduje data wpływu do Biura Syndyka.
Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna zostać złożona w zapieczętowanej kopercie z czytelnym napisem: „OFERTA sygn. akt XGUp – 41/12/4 BUDUS  – PRZETARG SZCZYRK”, zaadresowanej na adres biura Syndyka (40-053 Katowice, ul. Barbary 21).                                              
Oferta musi zawierać cenę nabycia wyrażoną kwotowo i słownie, równą co najmniej cenie wywoławczej wskazanej w obwieszczeniu oraz powinna spełniać pozostałe wymogi formalne, tj. zawierać dane oferenta – w przypadku przedsiębiorstwa: nazwę i adres firmy, odpis z rejestru przedsiębiorstw  lub ewidencji działalności gospodarczej, dokumenty REGON, NIP, - w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko, adres oferenta, kserokopię dowodu osobistego  nr  PESEL, numer telefonu  kontaktowego oraz numer rachunku bankowego, na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wadium. Załącznikiem do oferty powinien być dowód wpłaty wadium, oświadczenie oferenta, że nie wszczęto przeciwko niemu postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego, oświadczenie potwierdzające, że oferent nie jest syndykiem lub sędzią-komisarzem, ani też małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem lub powinowatym w tej samej linii lub stopniu, syndyka lub sędziego-komisarza, jak również nie jest przedstawicielem upadłego, oraz że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży.
Rozpoznanie ofert i rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w terminie 7 dni od upływu daty składania ofert.
Z zastrzeżeniem uprawnień Sędziego-Komisarza, Syndyk ma prawo swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia w całości lub w części bez podania przyczyny, a także ma prawo do unieważnienia wyniku przetargu lub odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny.
Wadium wniesione przez oferentów, których oferta nie została wybrana podlega zwrotowi bez odsetek w terminie siedmiu dni od zatwierdzenia oferty. Wszystkie opłaty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca. Rękojmia za wady prawne i fizyczne jest  wyłączona.
Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została przyjęta, w przypadku odstąpienia od zawarcia umowy nie podlega zwrotowi.
Ze stanem prawnym przedmiotu sprzedaży, jego opisem i oszacowaniem wraz z dokumentacją, można się zapoznać  i uzyskać dodatkowych informacji w Biurze Syndyka Masy Upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S. A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach, ul Barbary 21, w dni robocze w godz. 8:00 – 13:00, tel. kom. 785 006 150.

13.02.2014

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego
„BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej
40-053 Katowice, ul. Barbary 21

ogłasza przetarg pisemny na wybór nabywcy prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Katowicach u zbiegu ulic św. Pawła i Górniczej

Podstawowym kryterium przy wyborze oferenta jest wysokość zaoferowanej ceny.
Celem przetargu jest  wyłonienie nabywcy Nieruchomości.
Przedmiotem sprzedaży  jest  prawo wieczystego użytkowania gruntu, obejmującego działki nr 31, 38 i 126/2 o łącznej powierzchni 1764 m2, objętych księgą wieczystą nr  KA1K/00067934/5, położonych w Katowicach u zbiegu ulic św. Pawła i Górniczej, woj. Śląskie.

Cena wywoławcza wynosi: 141 200,00 zł.
(sto czterdzieści jeden tysięcy dwieście złotych, 00/100)

Do ceny kupna doliczony zostanie podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży, o ile podatek ten będzie należny.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie przez oferenta  na rachunek bankowy masy upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach w Alior Bank o numerze:  80 2490 0005 0000 4530 5220 1811 wadium w wysokości  10% ceny wywoławczej, tj. kwoty 14.120,00 zł (czternaście tysięcy sto dwadzieścia złotych, 00/100) w terminie do  04.03.2014 roku. Za datę wpływu uważa się uznanie kwoty na rachunku upadłego.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty osobiście w Biurze Syndyka Masy Upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej, 40-053 Katowice, ul. Barbary 21 lub drogą pocztową – listem poleconym za potwierdzeniem odbioru w terminie do  04.03.2014 roku. W przypadku wysłania oferty drogą pocztową, o zachowaniu terminu składania oferty, decyduje data wpływu do Biura Syndyka.
Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna zostać złożona w zapieczętowanej kopercie z czytelnym napisem: „OFERTA sygn. akt XGUp – 41/12/4 BUDUS – PRZETARG KATOWICE GÓRNICZA”, zaadresowanej na adres biura Syndyka (40-053 Katowice, ul. Barbary 21).
Oferta musi zawierać cenę nabycia wyrażoną kwotowo i słownie, równą co najmniej cenie wywoławczej wskazanej w obwieszczeniu oraz powinna spełniać pozostałe wymogi formalne zawarte w Warunkach przetargu, tj. zawierać dane oferenta –  w przypadku przedsiębiorców: nazwę i adres firmy, odpis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji działalności gospodarczej, dokumenty REGON,NIP , w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko, adres oferent, kserokopię dowodu osobistego, numer PESEL, numer telefonu kontaktowego  oraz  nr rachunku bankowego, na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wadium. Załącznikiem do oferty powinien być dowód wpłaty wadium, oświadczenie oferenta, że nie wszczęto przeciwko niemu postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego, oświadczenie potwierdzające, że oferent nie jest syndykiem lub sędzią-komisarzem, ani też małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem lub powinowatym w tej samej linii lub stopniu, syndyka lub sędziego-komisarza jak również, że oferent nie jest przedstawicielem upadłego, oraz że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży i warunkami przetargu.
Otwarcie ofert oraz rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 12 marca 2014 roku o godz. 11:00 na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy ds. Upadłościowo-Naprawczych w Katowicach przy ul. Lompy 14, sala 12.
Z zastrzeżeniem uprawnień Sędziego-Komisarza, Syndyk ma prawo swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia w całości lub w części bez podania przyczyny, a także ma prawo do unieważnienia wyniku przetargu lub odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny.
Wadium wniesione przez oferentów, których oferta nie została wybrana podlega zwrotowi bez odsetek w terminie siedmiu dni od zatwierdzenia oferty przez Sędziego-Komisarza. Wszystkie opłaty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca. Rękojmia za wady prawne i fizyczne Nieruchomości jest wyłączona.
Ze stanem prawnym, opisem i oszacowaniem przedmiotu sprzedaży wraz z dokumentacją oraz z Warunkami Przetargu, można się zapoznać i uzyskać dodatkowych informacji w Biurze Syndyka Masy Upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach pod adresem: 40-053 Katowice, ul. Barbary 21, w dni robocze w godz. 8:00  - 13:00  , tel. Kom. 785 006 150,kom. 504 222 415.

 

10.02.2014

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A.
w upadłości likwidacyjnej, 40-053 Katowice, ul. Barbary 21
ogłasza

konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki ruchomości BUDUS S.A. w upadłości likwidacyjnej po obniżonej cenie, w stosunku do ceny z oszacowania

Przedmiotem sprzedaży są:  maszyny i urządzenia, zapasy magazynowe,  wyszczególnione w załącznikach do ogłoszenia.
Podstawowym kryterium przy wyborze oferty jest zaoferowana najwyższa cena netto.
Warunkiem przystąpienia do sprzedaży jest złożenie oferty osobiście w biurze Syndyka lub przesyłką pocztową – listem poleconym, w zapieczętowanej kopercie z napisem  Konkurs ofert - ruchomości”  oraz wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie spółki lub na rachunek bankowy masy upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej w Katowicach : Alior Bank 93 2490 0005 0000 4600 5744 9718 w terminie do 18.02.2014 roku. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową o zachowaniu terminu składania oferty decyduje data wpływu do biura Syndyka (40-053 Katowice, ul. Barbary 21).

 Oferta powinna zawierać:
- Szczegółowe określenie oferenta: imię nazwisko, dokładny adres  i  PESEL oferenta, a w przypadku przedsiębiorstwa: nazwę firmy, adres siedziby i NIP.
- Określenie przedmiotu nabycia.
- Oferowaną cenę nabycia netto w złotych, do której zostanie doliczony podatek od towarów i usług na zasadach określonych w odpowiednich przepisach. Cena ta nie może być niższa od ceny (netto) wywoławczej podanej w załącznikach.
Z zastrzeżeniem uprawnień Sędziego-Komisarza, Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, w tym możliwość prowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentami, prawo  wycofania przedmiotu z konkursu, prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie oraz prawo unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyny.
Otwarcie ofert nastąpi w terminie 7 dni od upływu daty składania ofert w siedzibie sprzedającego.
O rozpatrzeniu ofert oferenci zostaną niezwłocznie powiadomieni.        
Rękojmia za wady prawne i fizyczne jest wyłączona.
Ruchomości można oglądać w dni robocze w godz. 8:00-13:00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonicznym: kom. 785 006 150, kom. 515 117 433.

Załączniki:
Maszyny i urządzenia
Zapasy magazynowe

Wszelkie prawa zastrzeżone, prawo do kopiowania (c) "Budus S.A". Zabrania się kopiowania częci, całości treści lub elementów strony.
Wszystkie znaki firmowe wykorzystane na stronie są wyłączną własnością ich prawnych właścicieli.