Ogłoszenia Syndyka Masy Upadłości

21.10.2021

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego

BUDUS S.A. w upadłości likwidacyjnej 40-053 Katowice ul. Barbary 21

ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki prawa własności 

lokalu mieszkalnego w Katowicach przy ul. Gliwickiej 220/13

 

Podstawowym kryterium przy wyborze oferenta jest wysokość zaoferowanej ceny.

Celem konkursu jest wyłonienie nabywcy określonego niżej przedmiotu sprzedaży.

Przedmiotem sprzedaży jest:

Prawo własności lokalu mieszkalnego nr 13 o powierzchni 41,27m² (wraz z przynależną piwnicą), objęty księgą wieczystą nr KA1K/00147535/3, położony w Katowicach przy ul. Gliwickiej 220, składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, wraz z prawami z tą nieruchomością związanymi. Ww. przedmiot sprzedaży zwany jest dalej: „przedmiotem sprzedaży” lub „Nieruchomością”

Cena wywoławcza wynosi: 82.000,00 zł netto

(osiemdziesiąt dwa tysiące złotych) netto

Nieruchomość jest używana jako lokal mieszkalny i obciążona jest umową najmu (na czas nieokreślony) zawartą przez Upadłego ze swoim byłym, wieloletnim pracownikiem (80 lat).

Uwaga: wyłoniony w toku niniejszego konkursu nabywca Nieruchomości będzie zobowiązany do ustanowienia nieodpłatnej, dożywotniej służebności osobistej mieszkania na rzecz dotychczasowego najemcy Nieruchomości (dotychczasowy najemca będzie ponosił koszty bieżącego utrzymania przedmiotu sprzedaży), zwana dalej „Służebnością”. Dokładna treść Służebności zostanie ustalona przez Syndyka.   

Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży, o ile podatek ten będzie należny.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wpłacenie przez oferenta na rachunek bankowy masy upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach w Alior Bank S.A. o numerze:  80 2490 0005 0000 4530 5220 1811 wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. kwoty 8 200,00 zł (osiem tysięcy dwieście złotych) najpóźniej w terminie do dnia 15.11.2021 roku. 

Za datę wpływu wadium uważa się dzień uznania kwoty na rachunku masy upadłości. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny za przedmiot sprzedaży.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 15.11.2021 roku, do godz. 14.00 oferty osobiście w Biurze Syndyka Masy Upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A. w  upadłości likwidacyjnej, 40-053 Katowice, ul. Barbary 21, drogą pocztową (zaleca się wysyłkę co najmniej listem poleconym) lub kurierem. 

W przypadku wysłania oferty drogą pocztową lub kurierem, o zachowaniu terminu składania oferty decyduje data wpływu do Biura Syndyka.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna zostać złożona w zapieczętowanej kopercie z czytelnym napisem: „OFERTA sygn. akt XGUp – 41/12/4 BUDUS – KONKURS OFERT LOKAL”, zaadresowanej na adres biura Syndyka (40-053 Katowice, ul. Barbary 21). 

Oferta, pod rygorem jej odrzucenia, musi zawierać cenę nabycia netto wyrażoną  kwotowo i  słownie, równą  co najmniej  cenie  wywoławczej wskazanej w obwieszczeniu, a także dane oferenta, oświadczenia i dokumenty szczegółowo wskazane w Regulaminie konkursu. 

Otwarcie ofert oraz rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w terminie 7 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.

Z zastrzeżeniem uprawnień Sędziego – Komisarza, Syndyk ma prawo swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od konkursu lub jego unieważnienia w całości lub w części bez podania przyczyny, a także ma prawo do unieważnienia wyniku konkursu lub odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny (dopuszcza się możliwość zamknięcia konkursu bez wybrania oferty). Ogłoszenie, a także warunki konkursu (Regulamin konkursu) mogą zostać przez Syndyka zmienione lub odwołane na każdym etapie konkursu bez podania przyczyny. Odwołanie konkursu lub jego unieważnienie, czy też odstąpienia od wyboru oferty nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec Syndyka (z wyjątkiem zwrotu wadium lub – w przypadku oferenta, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza i który wpłacił cenę sprzedaży - zwrotu wpłaconej kwoty stanowiącej cenę sprzedaży).

Szczegółowe wymogi oferty oraz bardziej szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują w Regulaminie konkursu ofert.                                                                                                                  

Ze stanem prawnym przedmiotu sprzedaży, jego opisem i oszacowaniem wraz z dokumentacją związaną z przedmiotem sprzedaży oraz Regulaminem konkursu, można się zapoznać i uzyskać dodatkowe informacje w Biurze Syndyka Masy Upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach pod adresem: 40-053 Katowice, ul. Barbary 21, w dni robocze w godz. 800  - 1300  , po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, tel. kontaktowy: 785 006 150.

 

 

11.02.2021

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego

BUDUS S.A. w upadłości likwidacyjnej 40-053 Katowice ul. Barbary 21

ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości 

położonych w Mikołowie – Mokre oraz w Katowicach 

 

Podstawowym kryterium przy wyborze oferenta jest wysokość zaoferowanej ceny.

Celem konkursu jest wyłonienie nabywcy określonych niżej przedmiotów sprzedaży.

Przedmiotem sprzedaży jest:

  1. nieruchomość w postaci działki nr 853/90 o powierzchni 22 m2, położonej w Mikołowie-Mokre w rejonie ulicy Botanicznej, objęta księgą wieczystą nr KA1M/00062083/1 Sądu Rejonowego w Mikołowie                

Cena wywoławcza wynosi: 619,00 zł netto

                                                (sześćset dziewiętnaście złotych, 00/100) netto

  1. nieruchomość w postaci działki nr 880/82 o powierzchni 45 m2, położonej w Mikołowie-Mokre w rejonie ulicy Botanicznej, objęta księgą wieczystą nr KA1M/00062083/1 Sądu Rejonowego w Mikołowie

                                                    Cena wywoławcza wynosi: 639,00 zł netto

                               (sześćset trzydzieści dziewięć złotych, 00/100) netto

  1. nieruchomość w postaci działki nr 915/82 o powierzchni 62 m2, położonej w Mikołowie-Mokre w rejonie ulicy Botanicznej, objęta księgą wieczystą nr KA1M/00062083/1 Sądu Rejonowego w Mikołowie

                                    Cena wywoławcza wynosi: 802,00 zł netto

                                               (osiemset dwa złote, 00/100) netto

  1. nieruchomość położona w Mikołowie-Mokre w rejonie ulicy Źródlanej, składająca się z działki nr 933/68, 939/68 i 940/68, o łącznej powierzchni 5300 m2, objętych księgą wieczystą nr KA1M/00058690/8 Sądu Rejonowego w Mikołowie,

                                                    Cena wywoławcza wynosi: 20 810,00 zł netto

(dwadzieścia tysięcy osiemset dziesięć złotych, 00/100) netto.

       e)    prawo użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działkę nr 42/39, o powierzchni 128 m2 

              położonej w Katowicach w rejonie ulicy Żeliwnej – Bocheńskiego, objętej księgą wieczystą

              nr KA1K/00049579/6 Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach

Cena wywoławcza wynosi: 4 690,00 zł netto

(cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt złotych, 00/100) netto

       f)   prawo użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działkę nr 42/41, o powierzchni 162 m2

            położonej w Katowicach w rejonie ulicy Żeliwnej – Bocheńskiego, objętej Księgą wieczystą

            nr KA1K/00049579/6 Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach

Cena wywoławcza wynosi: 5 280,00 zł netto

(pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych, 00/100) netto

(każdy z ww. przedmiotów sprzedaży zwany jest dalej: „przedmiotem sprzedaży” lub „Nieruchomością”).

Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży, o ile podatek ten będzie należny.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wpłacenie przez oferenta na rachunek bankowy masy upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach w Alior Bank S.A. o numerze:  80 2490 0005 0000 4530 5220 1811 wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj.:

  1. kwoty 61,90 zł (sześćdziesiąt jeden złotych, 90/100) w przypadku działki nr 853/90,

  2. kwoty 63,90 zł (sześćdziesiąt trzy złote, 90/100) w przypadku działki nr 880/82,

  3. kwoty 80,20 zł (osiemdziesiąt złotych 20/100) w przypadku działki nr 915/82,

  4. kwoty 2 081,00 zł (dwa tysiące osiemdziesiąt jeden złoty, 00/100) w przypadku działek objętych księgą wieczystą nr KA1M/00058690/8, 

  5. kwoty 469,00 zł (czterysta sześćdziesiąt dziewięć złotych, 00/100) w przypadku prawa  użytkowania wieczystego działki 42/39,

  6.  kwoty 528,00 zł (pięćset dwadzieścia osiem złotych, 00/100) w przypadku prawa użytkowania wieczystego działki 42/41,

najpóźniej w terminie do dnia  04.03.2021 roku. 

Za datę wpływu uważa się dzień uznania kwoty na rachunku bankowego. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia Nieruchomości.

 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty osobiście w Biurze Syndyka Masy Upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A. w  upadłości likwidacyjnej,  40-053 Katowice, ul. Barbary 21, drogą pocztową lub kurierem w terminie do dnia 04.03.2021 roku, do godz. 14.00. W przypadku wysłania oferty drogą pocztową lub kurierem,
o zachowaniu terminu składania oferty decyduje data wpływu do Biura Syndyka.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna zostać złożona w zapieczętowanej kopercie z czytelnym napisem: „OFERTA sygn.akt XGUp – 41/12/4 BUDUS – KONKURS OFERT NIERUCHOMOŚCI”, zaadresowanej na adres Biura Syndyka (40-053 Katowice, ul. Barbary 21).

Oferta musi być podpisana i zawierać cenę nabycia netto wyrażoną kwotowo i słownie, równą co najmniej cenie wywoławczej wskazanej w obwieszczeniu, powinna wskazywać, której Nieruchomości dotyczy oraz powinna spełniać pozostałe wymogi formalne, tj. zawierać dane oferenta – w przypadku przedsiębiorców: firmę i adres oferenta, odpowiednio odpis z Rejestru Przedsiębiorców KRS lub ewidencji działalności gospodarczej (względnie wydruk z CEIDG) lub odpis (względnie zaświadczenie) z innego właściwego rejestru, kopia  dokumentów REGON, NIP (o ile numery NIP i REGON nie są zawarte w wydruku z CEIDG lub KRS), - w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko, adres oferenta, numer PESEL. Nadto każda oferta powinna zawierać numer telefonu kontaktowego  oraz  numer rachunku bankowego, na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wadium. Załącznikiem do oferty powinien być dowód wpłaty wadium, oświadczenie oferenta, że nie wszczęto wobec niego postępowania upadłościowego, postępowania restrukturyzacyjnego lub likwidacyjnego, oświadczenie potwierdzające, że oferent nie jest syndykiem lub sędzią-komisarzem, ani też małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem lub powinowatym w tej samej linii lub stopniu syndyka lub sędziego-komisarza, jak również nie jest przedstawicielem upadłego, oraz oświadczenie, że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży, a także oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu konkursu.

Rozpoznanie ofert i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie siedmiu dni od upływu daty składania ofert.

Z zastrzeżeniem uprawnień Sędziego – Komisarza, Syndyk ma prawo swobodnego wyboru oferty, a także, w dowolnym momencie, do odstąpienia od konkursu lub jego unieważnienia w całości lub w części bez podania przyczyny, nadto Syndyk ma prawo w dowolnym momencie do unieważnienia wyniku konkursu lub odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny. Ogłoszenie, a także warunki konkursu (Regulamin konkursu) mogą zostać przez Syndyka zmienione lub odwołane na każdym etapie konkursu bez podania przyczyny.

Wadium wniesione przez oferentów, których oferta nie została wybrana podlega zwrotowi bez odsetek w terminie siedmiu dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu. Wszystkie koszty związane z nabyciem Nieruchomości ponosi nabywca. Rękojmia za wady prawne i fizyczne przedmiotu sprzedaży jest wyłączona. Syndyk wskaże  kancelarię notarialną (względnie notariusza), w której zostanie zawarta stosowna umowa  sprzedaży.

Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została przyjęta, nie podlega zwrotowi (wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach) w przypadku nie zawarcia przez tegoż oferenta umowy sprzedaży Nieruchomości (oferent uchyla się od jej zawarcia) lub w przypadku nie uiszczenia przez tegoż oferenta ceny sprzedaży w terminie określonym w Regulaminie konkursu ofert.   

Pozostałe wymogi oferty oraz bardziej szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują w Regulaminie konkursu ofert.                                                                                                                  

Ze stanem prawnym przedmiotów sprzedaży, jego opisem i oszacowaniem wraz z dokumentacją związaną z Nieruchomościami oraz Regulaminem konkursu, można się zapoznać i uzyskać dodatkowe informacje w Biurze Syndyka Masy Upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach pod adresem:
40-053 Katowice, ul. Barbary 21, w dni robocze w godz. 800  - 1300  , tel. kontaktowy: 785 006 150.

Wszelkie prawa zastrzeżone, prawo do kopiowania (c) "Budus S.A". Zabrania się kopiowania częci, całości treści lub elementów strony.
Wszystkie znaki firmowe wykorzystane na stronie są wyłączną własnością ich prawnych właścicieli.