Informacje dla Wierzycieli

08.01.2015

Syndyk Masy Upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach („BUDUS S.A.”) informuje, iż złożony został częściowy plan podziału środków masy upadłości obejmujący kat. II, czyli wierzytelności pracownicze. Po zatwierdzeniu planu podziału przez Sędziego Komisarza nastąpi wypłata wierzytelności pracowniczych. 

W związku z powyższym Syndyk prosi wszystkich wierzycieli (tj. byłych pracowników BUDUS S.A.) o podanie swoich aktualnych numerów rachunków bankowych w terminie do dnia 20.01.2015r. Na wskazany rachunek bankowy zostanie przekazana kwota przysługującej wierzycielowi wierzytelności.

Informacja z numerem rachunku bankowego powinna być sporządzona na piśmie i powinna zawierać: 

1) imię i nazwisko wierzyciela - posiadacza rachunku,

2) miejsce zamieszkania wierzyciela,

3) nazwę banku i numer aktualnego rachunku bankowego wierzyciela,

4) datę sporządzenia pisma,

5) czytelny podpis wierzyciela.

Pismo powinno zostać złożone w siedzibie BUDUS S.A. (Katowice, ul. Barbary 21) osobiście lub wysłane pocztą na poniższy adres: 

Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego

BUDUS S.A. w upadłości likwidacyjnej

ul. Barbary 21, 40 – 053 Katowice

W przypadku gdy wierzyciel nie posiada rachunku bankowego - należy zgłosić ten fakt do Działu Kadr Syndyka w celu ustalenia terminu odbioru kwoty wierzytelności w kasie.

W razie pytań należy kontaktować z Działem Kadr Syndyka: tel. (32) 35 99 311. 

18.09.2014

Syndyk Masy Upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach informuje, iż w dniu 17 września 2014 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ukazało się ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności (Numer 180/2014 (4559) z 17 września 2014 r., poz. 12616). W załączeniu link do ogłoszenia: www.imsig.pl

21.08.2014

Syndyk Masy Upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach informuje, iż lista wierzytelności została przekazana Sędziemu Komisarzowi, celem zatwierdzenia i jest do wglądu w Sekretariacie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy (ds. upadłościowych i naprawczych), ul. Lompy 14, 40-040 Katowice

 

12.09.2013

Syndyk Masy Upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego Budus SA w upadłości likwidacyjnej informuje, iż do chwili obecnej wpłynęły z Sądu 873 zgłoszenia wierzytelności. Dodatkowo, na liście wierzytelności umieszczonych zostanie również 230 wierzytelności pracowniczych z urzędu. W związku z tak dużą ilością wierzycieli, sporządzenie listy wierzytelności wymaga czasu i szczególnego nakładu pracy działów: prawnego, finansowego i technicznego.

Zgłoszenia wierzytelności są analizowane pod względem ich zgodności z księgami handlowymi upadłego, umowami, prawomocnymi wyrokami, potrąceniami, itp. W wielu przypadkach konieczne są dodatkowe opinie prawne.

Po sporządzeniu listy wierzytelności, Syndyk zamieści informację o tym fakcie na niniejszej stronie.  


 

Poniżej znajduje się:

 

 • ogłoszenie o upadłości likwidacyjnej Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej,
   

  Ogłoszenie o upadłości likwidacyjnej Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej

  Syndyk Masy Upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego "BUDUS" S.A. w upadłości likwidacyjnej informuje, iż Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, iż postanowieniem z dnia 4 grudnia 2012 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 207/12/6, ogłosił upadłość Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego "BUDUS" S.A. w Katowicach, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Przedsiębiorców, pod numerem 0000058007, obejmującą likwidację majątku.

  Sędziego komisarza Sąd wyznaczył w osobie Sędziego Sądu Okręgowego w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Anny Janickiej-Łęckiej, a syndyka w osobie Tadeusza Słysza.

  Wzywa się wierzycieli do zgłaszania Sędziemu komisarzowi swoich wierzytelności w stosunku do upadłej Spółki, w terminie dwóch miesięcy od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym".

  W zgłoszeniu wierzytelności należy wskazać sygnaturę akt X GUp 41/12/4.

  Adres Sądu: Katowice, ul. Lompy 14.

  Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej Spółki, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania Sędziemu komisarzowi w wyżej wskazanym terminie, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.
   

 • link do publikacji ogłoszenia upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
   

  http://www.imsig.pl/pozycja/2012/246/16762,KATOWICKIE_PRZEDSI%C4%98BIORSTWO_BUDOWNICTWA_PRZEMYS%C5%81OWEGO_BUDUS_SP%C3%93%C5%81KA_AKCYJNA

Wszelkie prawa zastrzeżone, prawo do kopiowania (c) "Budus S.A". Zabrania się kopiowania częci, całości treści lub elementów strony.
Wszystkie znaki firmowe wykorzystane na stronie są wyłączną własnością ich prawnych właścicieli.